31. ถ้ามีกระแสไฟ 1.25 แอมแปร์ ในเส้นลวดโลหะเส้นหนึ่ง ประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวดโลหะเส้นนั้นในเวลา 5.0 นาที จะมีค่าเท่าไร

32. แบตเตอรีอันหนึ่งสามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ทั้งหมด 5.0 x 104 คูลอมบ์ ตลอดเวลาที่ใช้งาน ถ้าแบตเตอรีนี้จ่ายกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ 20 มิลลิแอมแปร์ จะสามารถใช้งานได้นานกี่ชั่วโมง

33. ตามรูปภาพเป็นเข็มทิศเล็ก ๆ วางอยู่บนแผ่นกระดาษแข็ง เราสรุปได้ว่า

มีอิเล็กตรอนวิ่งจาก X ไป Y
มีอิเล็กตรอนวิ่งจาก Y ไป X
ไม่มีการไหลของอิเล็กตรอน
อำนาจแม่เหล็กโลกบริเวณเข็มทิศมีขนาดแรงมาก
เข็มทิศบกพร่อง
34. ตามวงจรดังรูป เมื่อกดสวิตซ์ S ลง เข็มทิศที่อยู่เหนือลวด (X) และเข็มทิศที่อยู่ใต้ลวด (Y) จะชี้ไปทาง
(X) ทิศใต้ (Y) ทิศเหนือ
(X) ทิศเหนือ (Y) ทิศใต้
(X) ทิศออกมานอกกระดาษ (Y) ทิศเข้าไปในกระดาษ
(X) ทิศเข้าไปในกระดาษ (Y) ทิศออกมานอกกระดาษ
(X) ทิศออกมานอกกระดาษ (Y) ทิศออกมานอกกระดาษ
35. จุดสะเทินบนแผ่นกระดาษแข็งที่วางในแนวระดับดังรูปคือ
จุด O
จุดบนแนว OP1
จุดบนแนว OP2
จุดบนแนว OP3
จุดบนแนว OP4
36. จากข้อ 35 ถ้ากระแสไหลกลับทิศ จุดสะเทินอยู่ที่
จุด O
จุดบนแนว OP1
จุดบนแนว OP2
จุดบนแนว OP3
จุดบนแนว OP4
37. เมื่อทิศทางกระแสผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กรูปตัวยู ตามรูป ผลที่ได้คือ
X เป็นขั้วเหนือ Y เป็นขั้วใต้
X เป็นขั้วใต้ Y เป็นขั้วเหนือ
X และ Y เป็นขั้วเหนือทั้งคู่
X และ Y เป็นขั้วใต้ทั้งคู่
ไม่มีข้อใดถูกเพราะไม่มีอำนาจแม่เหล็กเกิดเนื่องจากการพันแบบนี้
38. เข็มทิศเล็ก ๆ อันหนึ่งวางอยู่ใกล้กับลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน รูปการเบนของเข็มทิศที่ถูกต้องคือ

39. ตามรูปภาพ เมื่อกระแสผ่านขดลวด ผลที่เกิดแก่แกนเหล็กอ่อนคือจะกลายเป็นแม่เหล็กโดยมี
X เป็นขั้วเหนือ Y เป็นขั้วใต้
X เป็นขั้วใต้ Y เป็นขั้วเหนือ
ทั้ง X และ Y เป็นขั้วเหนือ
ทั้ง X และ Y เป็นขั้วใต้
Z เป็นขั้วใต้
40. ตามรูป เครื่องหมาย Ä แสดงพื้นที่ตัดขวางของเส้นลวดซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทิศทางพุ่งเข้าไปในกระดาษ เส้นลวดนี้จะถูกแรงกระทำให้เคลื่อนที่ไปทาง
1
2
3
4
เข้าไปในกระดาษ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์