21. รูปใดแสดงเส้นแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับประจุไฟฟ้าบวกทั้งสองได้อย่างถูกต้อง


22. โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเป็นกลางทางไฟฟ้า ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นฉนวน ถ้านำประจุบวกขนาดเท่ากันมาใกล้ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยระยะห่างจากปลายเท่า ๆ กันตามลำดับ การกระจายของประจุลบส่วน A ส่วน B และ C ของทรงกระบอกเป็นอย่างไร


A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นกลาง
A และ C เป็นกลาง แต่ B เป็นบวก
A และ C เป็นบวก แต่ B เป็นลบ
A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก
ผิดหมดทุกข้อ

23. ถ้าต้องการให้อิเล็กโตรสโคปมีประจุบวก ควรมีขั้นตอนในการกระทำเป็นอย่างไร

1. นำวัตถุที่มีประจุบวกเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโตรสโคป

2. นำวัตถุที่มีประจุลบเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโตรสโคป

3. ต่อสายดินกับจานโลหะของอิเล็กโตรสโคป

4. ดึงวัตถุที่มีประจุออก

5. ดึงสายดินออก

1, 3, 4, 5
1, 3, 5, 4
2, 3, 4, 5
2, 3, 5, 4
1, 4, 3, 5
24. วัตถุเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งมีประจุ -5 x 10-9 C ถูกนำไปวางที่จุด ๆ หนึ่ง ในสนามไฟฟ้า ปรากฏว่ามีแรงกระทำ 2.0 x 10-9 N บนวัตถุนั้น สนามไฟฟ้าที่จุดนั้นมีค่าเท่าใด
0.4 N/C ทิศเดียวกับแรง
0.4 N/C ทิศตรงข้ามกับแรง
4.0 N/C ทิศเดียวกับแรง
4.0 N/C ทิศตรงข้ามกับแรง
40 N/C ทิศตรงข้ามกับแรง
25. จากรูปจงหาแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออิเล็กตรอนที่อยู่ในระหว่างแผ่นโลหะขนาน AB


3.0 x 10-33 N ทิศขึ้น
5.3 x 10-20 N ทิศขึ้น
5.3 x 10-20 N ทิศลง
4.8 x 10-19 N ทิศขึ้น
4.8 x 10-19 N ทิศลง
26. หยดน้ำมันหยดหนึ่งมวล 0.02 กรัม ประจุ +q อยู่ในสนามไฟฟ้า ความเข้ม 10 N/C ปรากฏว่าหยดน้ำมันหยุดนิ่งโดยสมดุลกับแรงโน้มถ่วงของโลก จงหาค่า q
2 x 10-5 C
2 x 10-4 C
2 x 10-3 C
2 x 10-2 C
2 x 105 C
27. หยดน้ำมันมวล 2.88 x 10-14 กิโลกรัม มีประจุไฟฟ้าทำให้ลอยหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้า 3 x 105 N/C ที่มีทิศขึ้นในแนวดิ่ง จงหาค่าประจุบนหยดน้ำมัน
0
1.6 x 10-19 C
3.2 x 10-19 C
6.4 x 10-19 C
9.6 x 10-19 C
28. จากรูป แผ่นโลหะ x, y ขนาดใหญ่ต่ออยู่กับขั้วแบตเตอรี่ขนาด 120 V และอยู่ในสุญญากาศ สนามไฟฟ้าในระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองเป็นเท่าใด


6 V/m
60 V/m
600 V/m
6,000 V/m
60,000 V/m
29. ทิศของกระแสไฟฟ้าตามสากลนิยมคิดจากอะไร
ทิศที่โปรตอนเคลื่อนที่
ทิศที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่
ทิศที่อิออนลบเคลื่อนที่หรือทิศตรงข้ามที่อิออนบวกเคลื่อนที่
ทิศที่อนุภาคไฟฟ้าบวกเคลื่อนที่หรือทิศตรงข้ามกับที่อนุภาคไฟฟ้าลบเคลื่อนที่
ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
30. ลวดโลหะเส้นหนึ่งขณะที่กำลังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่อย่างคงที่ 10 แอมแปร์นั้น ถูกยกหลุดออกจากวงจรทั้งสองปลายพร้อมกันด้วยเครื่องยกที่เป็นฉนวนไฟฟ้า และดังนั้นประจุไฟฟ้ารั่วจากลวดไปไหนไม่ได้ อยากทราบว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนประจุลบทั้งหมดในลวดต่อประจุบวกทั้งหมดในลวดนั้นทันทีหลังจากยกออกจากวงจรมีค่าเท่าไร

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์