11. เมื่อแท่งประจุบวกถูกนำมาเข้าใกล้จานอิเล็กโตรสโคปที่ต่อลงดิน รูปต่อไปนี้รูปใดแสดงการเหนี่ยวนำของประจุได้อย่างถูกต้อง

12. ลูกพิธบอลทำจากไม้คอร์กห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม แขวนด้วยเส้นด้ายอยู่ระหว่างแผ่นโลหะขนานสองแผ่น แผ่นโลหะหนึ่งต่อลงดิน และอีกแผ่นหนึ่งต่อเข้ากับศักดาไฟฟ้าสูง จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกพิธบอล
ไม่เคลื่อนที่อยู่นิ่งเหมือนเดิม
เอียงเข้าหาแผ่นโลหะที่มีศักดาไฟฟ้า และหยุดนิ่ง
ถูกผลักไปยังแผ่นโลหะที่ต่อลงดิน และหยุดนิ่ง
แกว่งระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองโดยชนแผ่นโลหะแต่ละแผ่น
แกว่งระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง แต่ไม่ชนแผ่นโลหะ

13. ข้อความใดต่อไปนี้ที่อธิบายฉนวนและตัวนำได้ถูกต้อง

ฉนวนประกอบด้วย ตัวนำประกอบด้วย

ไม่มีอิเล็กตรอน ไม่มีอิเล็กตรอน
ไม่มีอิเล็กตรอน มีอิเล็กตรอน แต่ไม่เคลื่อนที่อิสระ
มีอิเล็กตรอนอิสระ มีอิเล็กตรอน แต่ไม่เคลื่อนที่อิสระ
ไม่มีอิเล็กตรอน มีอิเล็กตรอนอิสระ
มีอิเล็กตรอน แต่อิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่อิสระ มีอิเล็กตรอนอิสระ

14. ตัวนำที่มีประจุลบอิสระจะเป็นกลางทางไฟฟ้า เมื่อเราไปสัมผัสกับมัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

ร่างกายเราเป็น อิเล็กตรอนไหล

ฉนวน จากโลกเข้าสู่ตัวนำ
ฉนวน จากตัวนำเข้าสู่โลก
ตัวนำ จากโลกเข้าสู่ตัวนำ
ตัวนำ จากตัวนำเข้าสู่โลก
กลาง จากตัวนำเข้าสู่โลก
15. ลูกพิธบอลถูกผลักโดยแท่งอำพัน อยากทราบว่าประจุที่เกิดขึ้นที่ลูกพิธบอลและแท่งอำพัน คือ
เฉพาะแท่งอำพันเท่านั้นที่มีประจุ
เฉพาะลูกพิธบอลเท่านั้นที่มีประจุ
ไม่แท่งอำพันก็ลูกพิธบอล อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประจุ
แท่งอำพันและลูกพิธบอล ทั้งคู่ต่างมีประจุและเป็นประจุชนิดเดียวกัน
แท่งอำพันและลูกพิธบอล ทั้งคู่มีประจุแต่เป็นประจุชนิดตรงข้ามกัน
16. ข้อใดในข้อเลือกต่อไปนี้ที่ทำหน้าที่เป็นฉนวน
คาร์บอน
นิโครม
สังกะสี
แก้ว
ทองเหลือง

17. แท่งประจุบวกวางใกล้กับทรงกลมโลหะ ชายคนหนึ่งใช้นิ่วแตะกับทรงกลมโลหะ แล้วนำแท่งประจุออกจากทรงกลมโลหะ จะเกิดประุชนิดใดขึ้นที่ทรงกลมโลหะและแท่งประจุ

แท่งโหละ ทรงกลมโลหะ

ประจุบวก ประจุบวก
ประจุบวก ประจุลบ
ประจุบวก เป็นกลาง
เป็นกลาง ประจุบวก
เป็นกลาง ประจุลบ

18. ทรงกลมโลหะ P มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 4 หน่วยประจุ นำมาสัมผัสกับทรงกลมโลหะ Q ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก 4 หน่วยประจุ เมื่อนำทรงกลม P และ Q แยกออกจากกัน จะเกิดประจุอะไรขึ้นที่ทรงกลมทั้งสอง

P Q

ประจุลบ ประจุบวก
ประจุลบ ประจุลบ
ประจุบวก ประจุบวก
ประจุบวก ประจุลบ
ศูนย์ ศูนย์
19. นำแท่งประจุลบมาวางใกล้แท่งโลหะแต่ไม่สัมผัส ข้อความใดต่อไปนี้ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าได้ดีที่สุด
อิเล็กตรอนจากแท่งประจุกระโดดข้ามช่องว่างเข้าสู่แท่งโลหะ
อิเล็กตรอนจากแท่งโลหะเคลื่อนที่จากปลาย P ไปยังปลาย Q
ประจุบวกในแท่งโลหะเคลื่อนที่จากปลาย Q ไปปลาย P
ประจุบวกในแท่งประจุเคลื่อนที่จากปลาย P ไปปลาย Q
อิเล็กตรอนจากแท่งโลหะเคลื่อนที่เข้าสู่แท่งประจุ
20. ข้อใดต่อไปนี้ใช้อธิบายสนามไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
เป็นแนวแรงที่เกิดขึ้นกับประจุทดสอบ
เป็นบริเวณที่ประจุไฟฟ้าหยุดนิ่ง
เป็นบริเวณที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เป็นเส้นที่ลากจากประจุบวกไปยังประจุลบ
เป็นอีกชื่อหนึ่งของกระแสไฟฟ้า

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์