1. เมื่อนำแท่งพลาสติกมาถูกับผ้าขนสัตว์ จะเกิดอะไรขึ้นกับแท่งพลาสติก
ประจุบวก
ประจุลบ
เป็นกลาง
ประจุบวกหรือลบก็ได้
ไม่เกิดประจุแต่จะเกิดความร้อน
2. แท่งแก้วจะมีประจุไฟฟ้าบวกเมื่อแท่งแก้วถูกับผ้าไหม การที่แท่งแก้วเกิดประจุไฟฟ้าเป็นเพราะ
ได้รับโปรตอน
ได้รับอิเล็กตรอน
สูญเสียอิเล็กตรอน
ได้รับอิเล็กตรอนหรือสูญเสียโปรตอน
ได้รับทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอน

3.เมื่อนำแท่งแก้วเข้าใกล้จานอิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะ แผ่นโลหะจะกางออกจากกัน ข้อเลือกตอ่ไปนี้ข้อใดถูกต้อง

แท่งแก้วมีประจุ และประจุบนอิเล็กโตรสโคปคือ

ประจุบวก ประจุลบ
ประจุบวก ประจุบวก
ประจุบวก ไม่มีประจุ
ไม่มีประจุ ประจุบวก
ไม่มีประจุ ประจุลบ

4. แท่งแก้ว X ถูกับผ้าขนสัตว์ แล้วนำมาวางใกล้กับแท่งประจุบวก ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

แท่งแก้ว X หลังถูผ้าไหม แท่งแก้ว X จะ

เกิดประจุบวก ดูดแท่งประจุบวก
เกิดประจุบวก ผลักแท่งประจุบวก
เกิดประจุลบ ผลักแท่งประจุบวก
เกิดประจุลบ ดูดแท่งประจุบวก
ไม่เกิดประจุ ไม่ดูดแท่งประจุบวก
5. จะเกิดอะไรขึ้นกับฉนวนเมื่อเกิดประจุบวกหลังจากการขัดสีกัน
อิเล็กตรอนหลุดออกจากฉนวน
อิเล็กตรอนวิ่งเข้ามาในฉนวน
อิเล็กตรอนที่ถูกสร้างขึ้นมา
โปรตอนวิ่งเข้ามาในฉนวน
อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเป็นโปรตอน

6. โลหะตัวนำมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ นำมาวางใกล้กับอิเล็กโตรสโคปแผ่นโลหะ ดังรูป จงหาประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นบนโลหะ W, X, Y และ Z

W X Y Z


+ - - +
+ + + +
+ - - -
- + + -
+ + + -
7. อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะ 3 รูป a, b และ c ดังรูปข้างล่าง มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมื่อนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเข้าในกระป๋อง ดังรูป a, b และ c แผ่นโลหะในแต่ละรูปจะเกิดผลอย่างไร


หุบเข้า กางออก หุบเข้า
กางกว้างกว่าเดิม หุบเข้า กางเท่าเดิม
กางเท่าเดิม กางเท่าเดิม กางเท่าเดิม
หุบเข้า หุบเข้า หุบเข้า
หุบเข้า กางเท่าเดิม หุบเข้า
8. แท่งประจุบวกถูกนำมาวางใกล้ทรงกลมโลหะ 2 ลูก ซึ่งวางติดกันอยู่บนฉนวน รูปใดต่อไปนี้แสดงการเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ถูกต้อง

9. ทรงกลมโหละเบาสี่ลูกผูกติดกับเส้นด้าย แล้วห้อยแขวนกับเพดานดังรูปข้างล่าง ถ้าทรงกลม A มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก อยากทราบว่าทรงกลม B, C และ D มีประจุอย่างไร

ฺ B C D

+ - -
- + -
+ + +
- - -
- + +
10. เมื่อแท่งประจุลบถูกนำเข้าใกล้อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะ การเหนี่ยวนำประจุบนอิเล็กโตรสโคปจะปรากฏดังรูป เมื่อจานอิเล็กโตรสโคปต่อลงดิน อิเล็กตรอนจะไหลจาก
แท่งประจุไปยังอิเล็กโตรสโคป
อิเล็กโตรสโคปไปยังแท่งประจุ
โลกไปยังอิเล็กโตรสโคป
อิเล็กโตรสโคปลงสู่ดิน
แผ่นโลหะไปยังจานอิเล็กโตรสโคป

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์