81. ความต้านทานอันหนึ่งประกอบด้วยลวดตันหลายเส้นซึ่งต่อเข้าด้วยกันดังรูป ลวดแต่ละเส้นทำด้วยทองแดงชนิดเดียวกันและยาวเท่ากันทุกเส้น แต่มีหน้าตัดต่างกัน โดยที่อันที่อยู่ติดกันถัดไปทางขวานั้นโตกว่าและมีรัศมีโตเป็น เท่าของอันซ้ายมือของมัน (เช่น รัศมีของ B โตเท่ากับ เท่าของรัศมีของ A) อยากทราบว่าความต้านทานแบบนี้เราสร้างให้มีความต้านทานสูงที่สุดได้เท่าใดโดยหลักการ ถ้าหากอันแรก (ซ้ายมือสุด) มีความต้านทานเป็น 1 โอห์ม
1 โอห์ม
2 โอห์ม
4 โอห์ม
6 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
82. ลวดโลหะเส้นหนึ่งขณะที่กำลังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่อย่างคงที่ 10 แอมแปร์นั้นถูกยกหลุดออกจากวงจรทั้งสองปลายพร้อมกันด้วยเครื่องยกที่เป็นฉนวนไฟฟ้า และดังนั้นประจุไฟฟ้ารั่วจากลวดไปไหนไม่ได้ อยากทราบว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนประจุลบทั้งหมดในลวดต่อประจุบวกทั้งหมดในลวดนั้นทันทีหลังจากยกออกจากวงจรมีค่าเท่าไร
1 : 1
2 : 1
1 : 2
10
ฟิสิกส์ราชมงคล
83. ค่าความต้านทาน R ที่คำนวณได้จากการวัดมีค่าเท่าใด
80W
85W
90W
95W
ฟิสิกส์ราชมงคล
84. กำลังไฟฟ้าที่ความต้านทาน R ใช้มีค่าเท่าใด
0.725 W
0.75 W
0.775 W
0.825 W
ฟิสิกส์ราชมงคล
85. (2523) ตามรูป แบตเตอรี Eo, E1, E2 มีความต้านทานภายในน้อยมาก จุด D ต่อลงดินมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ ศักย์ไฟฟ้าที่ A, B, C เป็น +10, +8 และ +26 โวลต์ ตามลำดับ จงหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า Eo, E1, E2
7, 10 และ 26
8 , 26 และ 12
12, 10 และ 26
23, 10 และ 18
ฟิสิกส์ราชมงคล
86. หลอดไฟ 12V, 18W และ 12V, 24W ต่ออนุกรมกับเครื่องจ่ายไฟ 20V ดังรูป ผลที่ได้จากปรากฏเป็นอย่างไร
หลอด 12V, 18W สว่างมากกว่าหลอด 12V, 24W
หลอด 12V, 18W สว่างน้อยกว่าหลอด 12V, 24W
หลอด 12V, 18W ไส้หลอดขาด
หลอด 12V,24W ไม่สว่างเลย
ฟิสิกส์ราชมงคล
87. นักเรียกคนหนึ่งได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้า E ซึ่งมีความต้านทาน 100 รีโอสแตค 100 และความต้านทานค่าคงที่ 200 เข้าทดลองต่อวงจรเป็น 4 แบบดังรูป
รูป 1
รูป 2
รูป 3
รูป 4
ฟิสิกส์ราชมงคล
88. (2524) ลวดตัวนำขนาดสม่ำเสมอเส้นหนึ่งยาว 1.0 เมตร วัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์ม ถ้ามีลวดตัวนำชนิดเดียวกัน แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเป็นครึ่งหนึ่ง ต้องการให้มีความต้านทาน 1.6 โอห์ม จะต้องใช้ลวดยาวเท่าใด
0.5 เมตร
1.0 เมตร
1.5 เมตร
2.0 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
89. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ ใช้กำลังเป็น 6 เท่าของกำลังที่ใช้โดยหลอดไฟฟ้า หลอดหนึ่งซึ่งใช้กับไฟฟ้า 110 โวลต์ ความต้านทานของเตาไฟฟ้าจะเป็นกี่เท่าของความต้านทานของหลอดไฟฟ้า
1/3
3
3/2
2/3
ฟิสิกส์ราชมงคล
90. ความต้านทาน R1 และ R2 มีค่า 20,000 โอห์ม และ 10,000 โอห์ม ตามลำดับ ต่อในวงจรดังรูป แบตเตอรีมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์ ถ้านำโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทาน 10,000 โอห์ม มาวัดคร่อม R2 ดังรูป โวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าเท่าใด
1.2V
1.5V
1.8V
2.0V
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์