71. ความต้านทานขนาด 1.8 โอห์ม ที่ต่อนี้ควรจะใช้กับกระแสได้กี่แอมแปร์
2 แอมป์
4 แอมป์
5 แอมป์
10 แอมป์
ฟิสิกส์ราชมงคล

แบตเตอรีซึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 20 โวลต์ ลูกหนึ่ง เมื่อต่อจ่ายกระแสให้แก่ความต้านทานขนาด 1.8 โอห์ม ปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามกราฟที่แสดง ใช้ตอบข้อ 72-74

72. ปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านวงจรในเวลา 20 นาทีแรกเท่ากับกี่คูลอมบ์

6000
4800
10800
1200
ฟิสิกส์ราชมงคล
73. ใน 20 นาทีแรก พลังงานของแบตเตอรีถูกใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลจูล
600
480
108
216
ฟิสิกส์ราชมงคล
74. ถ้าใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นในความต้านทานภายนอกเพื่อใช้ในการต้มน้ำ 1000 กรัม ถ้าไม่มีการสูญเสียความร้อนใน 10 นาทีแรก อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส
12.5
25.7
37.5
51.4
ฟิสิกส์ราชมงคล

ในรูปทางซ้ายมือคือผลึกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีค่าความต้านทานเมื่อกระแสไหลผ่านตามแนวแกน x, y, z เท่ากับ r, 2r, และ 4r ตามลำดับ ถ้าผลึกถูกตัดให้เ็นแท่งที่มีขนาด 4d x 2d x d ดังรูปทางขวา ใช้ตอบคำถามข้อ 75-76

75. จงหาความต้านทานในรูปขวา เมื่อกระแสไหลผ่านตามแกน x

2r
4r
6r
8r
ฟิสิกส์ราชมงคล
76. จงหาความต้านทานในรูปขวา เมื่อกระแสไหลผ่านตามแกน y
2r
4r
6r
8r
ฟิสิกส์ราชมงคล
77. (2521) A เป็นแอมมิเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีความต้านทานต่ำ ต่ออยู่ในวงจรดังรูป อยากทราบว่า A จะอ่านกระแสได้กี่แอมแปร์
0
1
2
4
ฟิสิกส์ราชมงคล
78. V เป็นโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านสูงมาก นำ V มาวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งตามรูป ก. ได้ 3 โวลต์ และเมื่อวัดโดยใช้วงจรตามรูป ข. ได้ความต่างศักย์เป็น 2 โวลต์ อยากทราบว่าถ่านไฟฉายก้อนนั้นมีความต้านทานภายในเป็นกี่โอห์ม
0.5
1
2
3
ฟิสิกส์ราชมงคล
79. กำหนดให้อัตราที่พลังงานความร้อนเกิดในตัว ความต้านทาน R มีค่าเป็น P วัตต์ ถ้าเราต้องการ P = 0.75 วัตต์ก็พบว่าจะมีค่า R ได้สองค่า คือ R1 กับ R2 ซึ่งค่า R1 น้อยกว่า R2 จงหาว่า R2 มีค่าเป็นกี่เท่าของ R1
2
6
9
12
ฟิสิกส์ราชมงคล
80. ตามปกติหลอดไฟฟ้าขนาดกำลัง 100 วัตต์ สำหรับใช้กับไฟฟ้าขนาด 100 โวลต์ นั้นจะขาดเมื่อนำมาใช้กับไฟฟ้าขนาด 200 โวลต์ แต่ถ้าเมื่อใช้กับไฟฟ้า 200 โวลต์นั้นเราจัดให้ไฟฟ้าไหลเป็นจังหวะ ๆ ที่แต่ละช่วงที่ไฟฟ้าไหลนั้น (t1) ไม่นานจนเกินไปแล้วให้หยุดไหลสักพักหนึ่ง (t2) หลอดก็จะไม่ขาด ทั้งนี้ถ้ากำลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าหลอดนั้นโดยเฉลี่ยไม่เกิน 100 วัตต์ จงหาค่าของอัตราส่วน (t1 + t2) ต่อ t1 ที่น้อยที่สุดที่หลอดจะยังไม่ขาด
1
2
4
8
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์