61. ตัวต้านทานแบบผงถ่านตัวนี้มีขัดสี น้ำตาล ดำ แดง เงิน ตามลำดับ ค่าความต้านทานนี้เป็นโอห์มคือ
102 ±10%
201 ±10%
1000 ±10%
10201
ฟิสิกส์ราชมงคล

ในวงจรนี้ ถ้าคือว่าเซลล์ไฟฟ้า 6 โวลต์ ไม่มีความต้านทานภายใน ใช้ตอบข้อ 62

62. ถ้าใช้โวลต์มิเตอร์ที่ไม่กินกระแสวัดระหว่าง A และ B จะได้กี่โวลต์ และถ้าต่อแอมมิเตอร์ที่ไม่มีความต้านทานภายในระหว่าง A กับจุด B ถามว่าเข็มจะขึ้นเท่าใด

0 V, 0 mA
2 V, 2.5 mA
4 V , 6 mA
8 V , 3mA
ฟิสิกส์ราชมงคล
63. (ปี 2519) วิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องหนึ่ง ลองวัดแรงไฟขณะยังไม่ติดเครื่องดูดได้ 6 โวลต์พอดี แต่พอเปิดเครื่องจะเหลือเพียง 5.6 โวลต์ และวัดกระแสได้ 0.5 แอมแปร์ ถ้าวิทยุนี้ใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน มีความต้านทานภายในเท่า ๆ กัน จงหาค่าความต้านทานภายในของถ่าน 1 ก้อน (ให้ตอบทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
0.2W
0.4W
0.8W
6W
ฟิสิกส์ราชมงคล
64. วงจรนี้วัดค่าความต้านทานระหว่างจุด A และ B ได้ 400 โอห์ม แต่เมื่อเอาลวดตัวนำมาช็อตระหว่างจุด A กับ C และระหว่างจุด B กับ D จะวัดได้เพียง 300 โอห์ม จงหาค่า R1 และ R2
100W , 200W
200 W, 100W
300
W เท่ากัน
100
W เท่ากัน
ฟิสิกส์ราชมงคล
65. มอเตอร์ไฟตัวหนึ่งมีแผ่นป้ายบอกไว้ว่า 2HP, 24V 69A จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ตัวนี้เป็นเปอร์เซนต์ กำหนดให้ 1HP = 746 W (ให้ตอบโดยปัดทศนิยมทิ้ง)
78%
82%
90%
96%
ฟิสิกส์ราชมงคล
66. หลอดไฟฟ้าธรรมดา (ชนิดไส้หลอดสุกสว่างที่ใช้กันตามบ้าน) ขนาด 50 w กับขนาด 100 w อย่างละหลอด เอามาต่ออันดับกันและใช้กับไฟบ้านเช่นเดิม ถ้าความสว่างเป็นปฎิภาคกับกำลังไฟฟ้าที่เสียไปในไส้หลอด จงหาอัตราส่วนความสว่างของหลอด 50 w ต่อความสว่างของหลอด 100 w ขณะต่ออันดับกัน
1 : 2
2 : 1
4 : 1
1 : 4
ฟิสิกส์ราชมงคล
67. ในการแข่งขันรีดกางเกงยีนที่หอพักนิสิตหญิงโดยใช้เตารีดขนาด 1000 w รีดกางเกงยีนชนิดและขนาดเดียวกัน ผู้ชนะเลิศทำเวลาได้เร็วที่สุด 6 นาที 58 วินาที จงหาปริมาณความร้อนที่เกิดในเตารีดของผู้ชนะ ในช่วงเวลาที่กำลังรีดเป็นกิโลแคลอรี กำหนดให้ 1 แคลอรีเท่ากับ 4.18 จูล
25
50
75
100
ฟิสิกส์ราชมงคล
68. ถ่านไฟฉายมีความต้านทาน 1.0 โอห์ม มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ ต่อกับมอเตอร์กระแสตรงซึ่งขดลวดไม่มีความต้านทานภายใน ขณะที่มอเตอร์หมุนวัดกระแสได้ 0.2 แอมแปร์ จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำย้อนกลับ (back emf) ของมอเตอร์

1 โวลต์
1.3 โวลต์

1.5 โวลต์
2 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล

69.(2520) มีความต้านทาน 3 โอห์ม ซึ่งใช้กับกระแสได้สูงสุด 2 แอมแปร์อยู่หลายตัว ถ้าต่อความต้านทาน 3 โอห์ม นี้เข้ากับความต่างศักย์ 9 โวลต์ กำลังไฟฟ้าจะเป็นกี่เท่าของกำลังไฟฟ้าสูงสุด
2.25 เท่า
5.5 เท่า
12 เท่า
27 เท่า
ฟิสิกส์ราชมงคล
70. จงเขียนวงจรแสดงการต่อความต้านทาน 3 โอห์ม หลายตัวให้มีความต้านทานรวม 1.8 โอห์ม
แถวละ 3 ตัว 5 แถว
แถวละ 1 ตัว 5 แถว 3 ชุด
ทั้ง ก, ข
แถวละ 3 ตัว 3 แถว
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์