51. ตามรูป กระแสไฟฟ้าของวงจรมีค่าเป็นแอมแปร์ได้
0.25
0.5
7.83
1
ฟิสิกส์ราชมงคล
52. ตามรูป ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B คือ
2.5 โวลต์
3 โวลต์
3.5 โวลต์
-4.5 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
53. ลวดเส้นหนึ่งทำด้วยโลหะซึ่งมีค่าความต้านทานจำเพาะ 7.85 x 10-7 โอห์ม-เมตร มีความยาว 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าขนาด 2 โวลต์ 2 โอห์ม จำนวน 20 เซลล์ ค่ากระแสขนาดมากที่สุดที่เกิดจากการต่อเซลล์เหล่านี้คือเท่าไร
0.941 แอมแปร์
0.769 แอมแปร์
2 แอมแปร์
2.54 แอมแปร์
ฟิสิกส์ราชมงคล
54. ตามรูปข้างล่างนี้จงหาค่าความต่างศักย์ระหว่างจุด a และ b เมื่อ a ไม่ทับ b
0.22 โวลต์
-0.25 โวลต์
-10 โวลต์
10.22 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
55. ตามรูปถ้าจุด a ทับจุด b กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน 3 โอห์ม เป็นแอมแปร์มีค่าเท่าไร
0.0357
0.4858
0.46428
0.49999
ฟิสิกส์ราชมงคล
56. (ปี 2518) ทิศของกระแสไฟฟ้าตามสากลนิยมคิดจาก
ทิศที่โปรตอนเคลื่อนที่
ทิศที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่
ทิศที่อิออนลบเคลื่อนที่หรือทิศตรงข้ามที่อิออนบวกเคลื่อนที่
ทิศที่อนุภาคบวกเคลื่อนที่หรือทิศตรงข้ามกับอนุภาคไฟฟ้าลบเคลื่อนที่
ฟิสิกส์ราชมงคล
57. หน่วยของความต้านทานจำเพาะคือ
โอห์ม
โอห์มต่อเซนติเมตร
โอห์ม-เซนติเมตร
โอห์ม/ซม.2
ฟิสิกส์ราชมงคล
58.เตารีดไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์ เมื่อนำมาใช้กับไฟ 110 โวลต์ ความร้อนจะ
เท่าเดิม
ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ลดเหลือ 1 ใน 4
ไม่มีความร้อน
ฟิสิกส์ราชมงคล
59. เหตุที่การไฟฟ้าให้ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าตามบ้านเรือนขนาด 220 โวลต์ แทนของเดิมซึ่งเป็น 110 โวลต์ เพราะ
เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านเรือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น หลอดไฟฟ้าสว่างขึ้น
เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลมาขึ้นจะได้เก็บเงินค่าไฟแพงขึ้น
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าเอง
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด 220 โวลต์มีมากกว่าชนิด 110 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
60. สายพัดลดชำรุดไปซื้อมาเปลี่ยนเอง ปรากฏว่าสายร้อนผิดปกติ เป็นเพราะ
ปลั๊กเสียบหลวม
สายมีขนาดเล็กไป
เปิดพัดลมทิ้งไว้ทั้งคืน
ใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟได้น้อยไป
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์