31. ลวดความต้านทานชนิดจุ่ม มีความต้านทาน 50 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้า 2.5 แอมแปร์ ถ้าจุ่มลงไปในน้ำจำนวน 1500 กรัม เป็นเวลานาน 3 นาที ถ้าอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำเท่ากับ 20 องศาเซนติเกรด จงหาอุณหภูมิสุดท้าย ถ้าความร้อนไม่สูญหายไปในทางอื่นเลย
25o
29o
32o
42o
ฟิสิกส์ราชมงคล
32. ถ้าใช้เตารีดไฟฟ้าขนาด 1000 W 220 V เดือนละ 5 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง หลอดไฟฟ้า 100 W, 110 W, 110 V 2 หลอดต่ออนุกรมกันแล้วจึงไปเสียบปลั๊ก 220 V และหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 W, 220 V 5 หลอด เป็นเวลาวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 30 วัน ถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ 90 สตางค์ จะต้องเสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละเท่าไร
13.50 บาท
108 บาท
121.50 บาท
152 บาท
ฟิสิกส์ราชมงคล
33. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์, 5 แอมแปร์, 1.25 กำลังม้า มีประสิทธิภาพเท่าไร ถ้าใช้งานวันละ 5 ชั่วโมง เดือนละ 30 วัน จะเสียค่าไฟเดือนละเท่าไร ถ้าค่าไฟยูนิตละ 1 บาท
84.8 %, 165 บาท
78%, 152 บาท
92%, 165 บาท
80%, 148 บาท
ฟิสิกส์ราชมงคล
34. วงจรดังรูปข้างล่างนี้เรียกว่าวงจรวีตสโตน (Wheatstone Bridge) จากการปรับค่าความต้านทานตัวที่ 1, 2, 3 ให้มีค่า 1, 2, 3 โอหม์ ตามลำดับ จงหาว่าจะต้องปรับค่าความต้านทานตัวที่ 4 ให้มีค่าเท่าใดจึงจะทำให้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านกัลวานอมิเตอร์มีค่าเป็นศูนย์
1 โอห์ม
2 โอห์ม
4 โอห์ม
6 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
35. ตามวงจรในข้อที่แล้ว จงหาว่าเมื่อบริดจ์สมดุล ค่าความต้านทานตัวที่ 5 ในรูปจะต้องมีค่าเท่าไร
2 โอห์ม
4 โอห์ม
6 โอห์ม
ไม่ทราบ
ฟิสิกส์ราชมงคล
36. ตามวงจรในรูปข้างล่างนี้ ความต้านทาน R1 มีค่า 10 โอห์ม และความต้านทาน Rx เป็นความต้านทานที่ไม่ทราบค่า AD เป็นเส้นลวดมีขนาดสม่ำเสมอทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันตลอด เมื่อนำกัลวานอมิเตอร์ไปต่อระหว่าง B กับ C พบว่าเมื่อเส้นลวด AD ยาว 1 เมตร และระยะ AC เท่ากับ 25 ซม. จะไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านกัลวานอมิเตอร์ ค่าความต้านทานมีค่าเท่าไร
10 โอห์ม
3.3 โอห์ม
25 โอห์ม
30 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

ตามรูปต่อไปนี้ตั้งแต่ข้อ 37 ถึงข้อ 47 ถ้าความต้านทานที่ไม่บอกค่ามีขนาด 1 โอห์ม จงหาค่าความต้านทานรวมของแต่ละรูป Rxy)

37.

1/3 โอห์ม
1 โอห์ม
9 โอห์ม
15 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
38.
1/5 โอห์ม
1 โอห์ม
5 โอห์ม
7 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
39.
1/9 โอห์ม
1 โอห์ม
4 โอห์ม
9 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
40.
1/5 โอห์ม
5 โอห์ม
1 โอห์ม
7 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์