21. ความต้านทานรวมของรูปข้างล่างนี้คือ
1 โอห์ม
1.5 โอห์ม
3 โอห์ม
24 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
22. กระแสขนาดคงที่ 5 แอมแปร์ ไหลในเส้นลวดตัวนำนาน 2 นาที ประจุที่ไหลในเส้นลวดจะเกิดจากอิเล็กตรอนกี่ตัว
600 ตัว
1.6 x 10-19 ตัว
9.6 x 1021 ตัว
3.75 x 1021
ฟิสิกส์ราชมงคล
23. ลวดเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. มีประจุไฟฟ้าผ่าน 90 คูลอมบ์ในเวลา 1 ชม. 15 นาที ถ้าเงินมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ 5.8 x 1022 ตัวต่อลบ.ซม. จงหาความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนนี้เป็นเมตร/วินาที
2.74 x 10-4
2.74 x 10-6
2.74 x 10-2
5.48 x 10-6
ฟิสิกส์ราชมงคล
24.เมื่อใส่ความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าสูง ๆ แก่หลอดบรรจุก๊าซ ปรากฏว่าก๊าซแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า ส่วนที่มีประจุบวกเรียกว่าไอออนบวก (positive ion) จะวิ่งไปยังขั้วลบ (cathode) ส่วนที่มีประจุลบเรียกว่าไอออนลบ (negative ion) จะวิ่งไปยังขั้วบวก (anode) ถ้าหลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจนหลอดหนึ่งให้โปรตอน 1.5 x 1018 อนุภาคและอิเล็กตรอน 4 x 1018 อนุภาคต่อวินาที ผ่านพื้นที่หน้าตัดของหลอดในทิศตรงข้ามกัน กระแสไฟฟ้าในหลอดมีค่าเท่าไร และมีทิศทางใด
8.8 แอมป์, ตามบวก
8.8 แอมป์, ตามลบ
0.88 แอมป์, ตามบวก
2.3 แอมป์, ตามบวก
ฟิสิกส์ราชมงคล
25. ลวดทองแดงยาว 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. นำมายืดเป็นเส้นลวดเล็ก ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ถ้าขณะยาว 1 ม. มีความต้านทาน 3 โอห์ม จงหาความต้านทานขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม.
10-4 โอห์ม
3 โอห์ม
3 x 104 โอห์ม
3 x 10-14 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
26. ความต้านทานของพลาสตินัมมีค่า 6 โอห์ม ที่ 30o ซ. จงหาค่าความต้านทานที่ 100 o ซ. ถ้า ส.ป.ส. อุณหภูมิของความต้านทานของพลาสตินัมมีค่าเท่ากับ 0.00392/ o
6 โอห์ม
7.48 โอห์ม
8.74 โอห์ม
15.48 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
27. ตามแบบอะตอมของบอร์ อะตอมของไฮโดรเจน ประกอบด้วยโปรตอนอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ ถ้าพบว่าอิเล็กตรอนวิ่งรอบโปรตอนด้วยความเร็ว 0.6 x 1016 รอบ/วินาที กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการวิ่งของอิเล็กตรอนนี้มีค่าเท่าไร
6 แอมป์
1.6 x 10-19 แอมป์
6 x 1015 แอมป์
9.6 x 10-4 แอมป์
ฟิสิกส์ราชมงคล
28. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านความต้านทาน ปรากฏว่าเกิดความร้อนในความต้านทานขนาด 10 โอห์ม ซึ่งต่อกับแบตเตอรีขนาด 15 โวลต์ ด้วยอัตรา 10 วัตต์ จงหาความต้านทานภายในของแบตเตอรี
0.2 โอห์ม
1 โอห์ม
2 โอห์ม
5 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
29. เตาไฟฟ้าขนาด 660 วัตต์, 220 โวลต์ ต้องการกระแสเท่าใด เกิดความร้อนกี่แคลอรีต่อวินาที และถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าลดเหลือ 110 โวลต์ เตาไฟฟ้าจะมีกำลังเท่าใด (สมมติให้ค่าความต้านทานคงที่)
3 แอมป์, 157 แคลอรี, 330 วัตต์
3 แอมป์, 660 แคลอรี, 165 วัตต์
3 แอมป์, 157 แคลอรี, 165 วัตต์
3 แอมป์, 165 แคลอรี 165 วัตต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
30. โรงงานใช้พลังงาน 55.0 กิโลวัตต์ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 2200 โวลต์ ที่อยู่ห่างออกไประยะหนึ่ง ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าลดลงเนื่องจากสายไฟฟ้ามีค่า 10 โวลต์ จะเสียพลังงานในสายไฟไปเท่าไร
25.1 วัตต์
251 วัตต์
2190 วัตต์
10 วัตต์
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์