11. โลหะมีค่าสภาพความต้านทานน้อยที่สุดต่อไปนี้คือ
เงิน
ทองคำ
ทองแดง
ตะกั่ว
ฟิสิกส์ราชมงคล
12. โค๊ตสีของความต้านทานแบบผงถ่าน สีที่ใช้แทนเลข 5 คือ
สีดำ
สีเขียว
สีแดง
สีม่วง
ฟิสิกส์ราชมงคล
13. เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด 200 โวลต์ ผ่านความต้านทานขนาด 100 โอห์มเป็นเวลา 5 วินาที จะมีประจุไฟฟ้าผ่านความต้านทานนี้เท่ากับ
2 คูลอมบ์
10 คูลอมบ์
1000 คูลอมบ์
10000 คูลอมบ์
ฟิสิกส์ราชมงคล
14. ลวดทองแดงยาว 180 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มม. มีค่าสภาพความต้านทาน 0.0000016 โอห์ม-เซนติเมตร จะมีค่าความต้านทานเท่ากับ
0.025 โอห์ม
10.25 โอห์ม
14.7 โอห์ม
18000 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
15. ลวดสองเส้น ลวดเส้นแรกมีความยาวเป็นสองเท่า มีพื้นที่หน้าตัดเป็น 4 เท่า และมีค่าสภาพความต้านทานเป็นสามเท่าของเส้นที่สอง ถ้าเส้นแรกมีค่า 3 โอห์ม เส้นที่สองมีค่า
1 โอห์ม
2 โอห์ม
3 โอห์ม
4 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
16. ลวดเหล็ก, ลวดทองแดง และลวดตะกั่ว สามเส้นต่างมีค่าความต้านทานเท่า ๆ กัน ถ้าทราบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเหล็กมีค่าเป็นสองเท่าของลวดทองแดง มีค่าสภาพความต้านทานเป็นหกเท่าของทองแดง และลวดตะกั่วมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นสองเท่าของลวดเหล็ก มีค่าสภาพความต้านทานเป็นสองเท่าของเหล็ก อัตราส่วนของความยาวของลวดทั้งสามคือ
1 : 2 : 3
2 : 3 : 4
4 : 5 : 6
5 : 4 : 1
ฟิสิกส์ราชมงคล
17. ลวดสังกะสียาว 10 เมตรมีพื้นที่หน้าตัด 0.2 ตร.มม. มีค่าความต้านทาน 2.8 โอห์ม ค่าสภาพพนำไฟฟ้าของสังกะสี เป็น ซีเมนซ์ต่อเมตร คือ
1.79 x 103
1.79 x 105
1.79 x 107
5.6 x 10-4
ฟิสิกส์ราชมงคล
18. ความต้านทานรวมของรูปข้างล่างนี้คือ
1 โอห์ม
3 โอห์ม
9 โอห์ม
27 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
19. ความต้านทานรวมของรูปข้างล่างนี้คือ
1 โอห์ม
3 โอห์ม
5 โอห์ม
12 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
20. ความต้านทานรวมของรูปข้างล่างนี้คือ
1 โอห์ม
3 โอห์ม
9 โอห์ม
12 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์