121. วงจรตามรูป ถ้า R1 = R2 = R3 = 5 โอห์ม กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R3 มีค่าเท่าใด
0.3 แอมแปร์
0.4 แอมแปร์
0.7 แอมแปร์
0.9 แอมแปร์
ฟิสิกส์ราชมงคล
122. นาย ก. เปิดพัดลมเวลา 20.00 น. และตั้งเวลาให้พัดปิดเองเวลา 23.00 น. นาย ข. เริ่มปิดพัดลงพร้อมนาย ก. แต่ปิดพัดลมเวลา 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถ้าพัดลมทั้งสองใช้กำลังไฟฟ้า 150 วัตต์เท่ากัน และอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.00 บาท นาย ก. จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า นาย ข. ครั้งนี้เป็นเงินกี่บาท (เติมคำตอบ)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
123. สำหรับวงจรโครงข่ายร่างแหซึ่งแผ่กว้างไปทุกทิศทุกทางไม่มีที่สิ้นสุดในรูปต่อไปนี้ ตัวต้านทานทุกตัวมีค่าเท่ากับ R และวัดความต้านทานรวมระหว่างจุด A และจุด B ได้มีค่าเท่ากับ 2R/3 อยากทราบว่า ถ้าดึงตัวต้านทานตัวที่เชื่อมต่อระหว่างจุด A และจุด B ออกทิ้งไป ค่าความต้านทานรวมใหม่ระหว่างจุด A และ B จะเป็นเท่าใด
2R
R
R/3
R/6
ฟิสิกส์ราชมงคล
124. (2533) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดผิด
เมื่อนำแท่งโลหะต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแท่งโลหะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
กระแสไฟฟ้าในสารอิเล็กโทรไลต์เกิดจากการเคลื่อนที่ของทั้งประจุบวกและประจุลบ
กระแสไฟฟ้าในหลอดนีออนหรือหลอดไฟโฆษณาสีต่าง ๆ เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระเท่านั้น
ในการใช้งานของหลอดไดโอด ถ้าต่อขั้วแอนโนดกับขั้วลบ และแคโทดกับขั้วบวกของแบตเตอรีจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไดโอด
ฟิสิกส์ราชมงคล
125. นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองวักระแสที่ไหลผ่านลวดความต้านทานที่มีความยาว (L) ต่าง ๆ กันโดยใช้เส้นลวดที่มีพื้นที่หน้าตัด A = 3.0 x 10-9 เมตร2 ต่อกับแบตเตอรี 1.5 โวลต์ ผลการทดลองเป็นไปตามกราฟข้างล่าง ถ้าลวดความต้านทานนี้ยาว 2.0 เมตร จะมีความต้านทานกี่โอห์ม
12 โอห์ม
6 โอห์ม
2/3 โอห์ม
1/3 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
126. นักเรียนคนหนึ่งนำแบตเตอรี 2 ตัว ซึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์ และ 8 โวลต์ มาต่อเรียงกันแล้วต่อกับความต้านทาน 48 โอห์ม ในตอนแรกนักเรียนต่อแบตเตอรีผิด (นำขั้วลบต่อกับขั้วลบหรือขั้วบวกต่อกับขั้วบวก) ปรากฏว่ามีกระแสในวงจรเพียง 0.04 แอมแปร์ ถ้านักเรียนต่อแบตเตอรีใหม่ให้ถูกต้อง (นำขั้วบวกต่อกับขั้วลบ) จะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรกี่แอมแปร์
0.08
0.12
0.28
0.30
ฟิสิกส์ราชมงคล
127. จากวงจรที่กำหนดให้ ความต่างศักย์ระหว่างจุด A และ B จะมีค่าเท่ากับกี่โวลต์
1/8
1/4
1/2
3/4
ฟิสิกส์ราชมงคล
128. แบตเตอรีตัวหนึ่ง เมื่อต่ออนุกรมกับความต้านทาน R = 148 โอห์ม ปรากฏว่ามีกระแสในวงจรเท่ากับ 0.05 แต่เมื่อเพิ่มความต้านทานเป็น 248 โอห์ม จะมีกระแสเพียง 0.03 แอมแปร์ แบตเตอรีตัวนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ากี่โวลต์ (เติมคำตอบ)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
129. (2534) หลอดไฟ 12 V 10 W ถ้านำไปใช้กับแบตเตอรี 24 V จะต้องนำความต้านทานกี่โอห์มไปต่ออนุกรมกับหลอดนี้ เพื่อให้หลอดไฟใช้กำลังเท่าเดิม
14.4
16
20
28.8
ฟิสิกส์ราชมงคล
130. แกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทาน 4 โอห์ม เข็มเบนเต็มสเกลเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 1 มิลลิแอมป์ ถ้าต้องการใช้งานเป็นโวลต์มิเตอร์ซึ่งวัดค่าเต็มสเกลได้ 10 โวลต์ จะต้องใช้ความต้านทานขนาดกี่โอห์มมาต่อลักษณะใดกับแกลแวนอมิเตอร์ดังนี้
4 x 10-4 ต่อขนาน
0.44 ,ต่อขนาน
6, ต่ออนุกรม
9996 ต่ออนุกรม
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์