111. กระแสไฟฟ้าสูงสุดของกัลวานอมิเตอร์มีค่า 50 ไมโครแอมแปร์ เมื่อนำความต้านทาน 119,000 โอห์ม มาต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์ สามารถวัดความต่างศักย์สูงสุดได้ 6 โวลต์ ถ้าต้องการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์นี้เป็นแอมมิเตอร์ เพื่อให้วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 50 มิลลิแอมแปร์ จะต้องใช้ความต้านทานกี่โอห์มมาต่อกับกัลวานอมิเตอร์ และต่อในลักษณะใด
0.1 โอห์ม ต่อขนาน
0.1 โอห์ม ต่ออนุกรม
1 โอห์ม ต่อขนาน
1 โอห์ม ต่ออนุกรม
ฟิสิกส์ราชมงคล
112. วงจรไฟฟ้าหนึ่งประกอบด้วยแบตเตอรีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E โวลต์ และไม่มีความต้านทานภายใน และความต้านทานสองตัวขนาด R โอห์ม และ 4R โอห์ม ถ้าให้ P1 เป็นกำลังที่เสียไปที่ความต้านทาน R เมื่อความต้านทานทั้งสองต่อกันอย่างอนุกรม และ P2 เป็นกำลังที่เสียไปที่ความต้านทาน เมื่อความต้านทานทั้งสองต่อกันอย่างขนาน อัตราส่วน P1 : P2 มีค่าเท่าใด
16/125
1/25
4/25
16/5
ฟิสิกส์ราชมงคล
113. เซลไฟฟ้าสี่ตัวต่างมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E โวลต์ และความต้านทานภายในโอห์มเท่ากัน นำเซลไฟฟ้านี้ไปต่อเป็นวงจรกับความต้านทานภายนอก พบว่าเมื่อต่อเซลไฟฟ้าอย่างขนานให้กระแสไฟฟ้าผ่านความต้านทาน เป็น 1.5 เท่าของกระแสไฟฟ้า เมื่อต่อเซลไฟฟ้าอย่างอนุกรมความต้านทานภายในมีค่ากี่โอห์ม

0.5R
2R

114. กาต้มน้ำไฟฟ้าใบหนึ่ง ใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์เพื่อใช้ต้มน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้เดือดในเวลา 3 นาที อยากทราบว่าถ้าใช้กาต้มน้ำใบนี้กับความต่างศักย์ไฟฟ้า 110 โวลต์ ในการต้มน้ำปริมาตรเท่าเดิม น้ำจะเดือดภายในกี่นาที
3 นาที
6 นาที
12 นาที
15 นาที
ฟิสิกส์ราชมงคล
115. ใช้ลวดสองเส้นต่อเป็นวงจรเพื่อส่งกำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง โดยลวดแต่ละเส้นมีความต้านทาน 2 โอห์ม ถ้าความต่างศักย์บนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น 100 โวลต์ ความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายพลังงานจะเป็นกี่โวลต์
140
120
110
104
ฟิสิกส์ราชมงคล
116.ในวงจรตามรูปแบตเตอรี 6 โวลต์ มีความต้านทานภายในน้อย F1, F2 และ F3 เป็นฟิวส์ซึ่งทนกระแสไฟฟ้าได้ 5, 10 และ 2 แอมแปร์ ตามลำดับ เมื่อสับสวิทซ์ ฟิวส์ใดบ้างจะขาด
F1 เท่านั้น
F3 เท่านั้น
F1 และ F3
คำตอบเป็นอย่างอื่น
ฟิสิกส์ราชมงคล
117. หม้อตุ๋นไฟฟ้าหม้อหนึ่งมีความต้านทาน 50 โอห็ม ไม่สามารถใช้กับไฟบ้าน (220 โวลต์) โดยตรงได้ต้องใช้หม้อแปลงชนิดแปลงลง ถ้าหม้อแปลงที่ใช้มีความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิน้อยมาก แต่ความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิเป็น 5 โอห็ม จำนวนขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เป็น 200 และ 100 รอบ ตามลำดับ กำลังของหม้อตุ๋นจะมีค่าเท่าไร
100 วัตต์
110 วัตต์
200 วัตต์
220 วัตต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
118. กัลวานอมิเตอร์มีความต้านทาน 25 โอห์ม เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 1 มิลลิแอมแปร์ เข็มจะเบนไป 1 ช่องสเกล ถ้าต้องการนำไปใช้เป็นโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ได้ 1 โวลต์ ต่อ 1 ช่องสเกล จะต้องนำความต้านทานกี่โอห์มมาต่อ (แสดงวิธีทำ)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
119. (2531) ลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A ยาว 1 ถ้านำมารีดให้มีขนาดพื้นที่หน้าตัด A/2 ค่าความต้านของลวดเส้นใหม่ เมื่อเทียบกับเส้นเดิม
ความต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า
ความต้านทานลดลงเป็น 4 เท่า
ความต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่า
ความต้านทานลดลงเป็น 2เท่า
ฟิสิกส์ราชมงคล
120. ในการทดลองกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายของตัวต้านทานที่ต่อกันแบบขนานตามรูป ถ้า E เป็นแหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีค่าคงที่ เมื่อนำตัวต้านทาน R3 มาต่อเพิ่มในวงจรตามรูป ค่ากระแสที่แอมมิเตอร์อ่านได้ใหม่เป็นดังนี้
A เพิ่ม A1 เพิ่ม
A ลด A1 คงที่
A เพิ่ม A1 คงที่
A ลด A1 ลด
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์