101. มาตรไฟฟ้าที่ใช้วัดโวลต์มิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 10,000 โอห์ม ใช้วัดความต่างศักย์ระหว่าง 0-100 โวลต์ ถ้าต้องการวัดให้ได้ถึง 400 โวลต์ จะต้องต่อความต้านทาน X อย่างไร และค่า X มีค่าเท่าไร
ต่ออนุกรม X = 30,000 โอห์ม
ต่ออนุกรม X = 40,000 โอห์ม
ต่อขนาน X = 30,000 โอห์ม
ต่อขนาน X = 40,000 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
102. ในการวัดกระแสและความต่างศักย์ในวงจรที่มีความต้านทาน 10 โอห์ม และ 10 กิโลโอห์ม การจัดเครื่องวัดแบบใด จึงจะได้ผลการวัดผิดพลาดน้อยที่สุด ระดับขนาดของความต้านทานและแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เป็น 1 โอห์ม และ 10 กิโลโอห์ม ตามลำดับ
1 และ 3
2 และ 4
1 และ 4
2 และ 3
ฟิสิกส์ราชมงคล
103. วงจรดังรูป เมื่อปรับค่าตัวต้านทาน R จนกระทั่งความต่างศักย์ระหว่าง a และ b เป็นศูนย์ ปรากฏว่าวัดความต้านทาน R ได้ 90 โอห์ม ความต้านทานภายในของกัลวานอมิเตอร์ คือ
20 โอห์ม
30 โอห์ม
40 โอห์ม
50 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
104. ในการแยกทองแดงในสารละลายดอปเปอร์ซัลเฟต ได้ต่ออุปกรณ์ดังรูป เมื่อ D คือไดโอดชนิดกึ่งตัวนำจะได้ทองแดงเกิดที่ขั้วไฟฟ้า Y แสดงว่า
A เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด P และ C ต่อกับขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์
A เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด P และ C ต่อกับขั้วลบของโวลต์มิเตอร์
A เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด N และ C ต่อกับขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์
A เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด N และ C ต่อกับขั้วลบของโวลต์มิเตอร์
ฟิสิกส์ราชมงคล
105. x, y และ z เป็นลวดกลม 3 เส้น ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน ลวด y ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของลวด x และลวด z มีขนาดเท่าลวด y ต่อเป็นวงจร ดังรูป ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดทั้ง 3 8nv
x > y > z
x > z > y
z > x > y
z > y > x
ฟิสิกส์ราชมงคล
106. เมื่อต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าให้กับลวดความร้อนเส้นหนึ่ง เพื่อใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นในการต้มน้ำ ปรากฏว่าน้ำเดือดภายใน 5 นาที ถ้าตัดลวดเส้นเดิมให้เหลือเพียงครึ่งเดียว (ถ้าทำได้) แล้วนำไปต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าเดิม เมื่อต้มน้ำในภาชนะเดิมและปริมาณเท่าเดิม จะให้ผลอย่างไร
น้ำเดือดเร็วขึ้น แต่เสียค่าไฟฟ้าเท่าเดิม
น้ำเดือดเร็วขึ้น แต่เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
น้ำเดือดช้าลง แต่เสียค่าไฟฟ้าเท่าเดิม
น้ำเดือดช้าลง แต่เสียค่าไฟฟ้าลดลง
ฟิสิกส์ราชมงคล
107.(2528) ถ้านำหลอดไฟฟ้าที่ใช้กับความต่างศักย์ 110V มาใช้แทนหลอดไฟฟ้าขนาด 110 W 220 V โดยให้ได้ผลเหมือนกัน เรากระทำได้ดังนี้
ใช้หลอดขนาด 100W 110V 2 หลอดต่อแบบอนุกรม
ใช้หลอดขนาด 100W 110V 1หลอด และหลอดขนาด 50W 110V 1 หลอดต่อแบบอนุกรม
ใช้หลอดขนาด 50W 110V 2 หลอดต่อแบบขนาน
ใช้หลอดขนาด 50W 110V 2 หลอดต่อแบบอนุกรม
ฟิสิกส์ราชมงคล
108. กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสู่ควบความร้อนจากวงจรรูป (ก) และ (ข) มีค่าเท่ากับ 0.01 และ 0.02 แอมแปร์ ถ้าคู่ควบความร้อนมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 0.5 โวลต์ และแอมมิเตอร์มีความต้านทาน 80 โอห์ม จงหาค่าความต้านทานของคู่ควบความร้อนนั้น
5
10
15
20
ฟิสิกส์ราชมงคล
109. เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 V เมื่อเราเปิดน้ำอุ่นให้ไหลในอัตราที่คงที่จะต้มน้ำที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสให้ร้อนขึ้นเป็น 65 องศาเซลเซียส ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดลดลงเหลือ 220V อุณหภูมิของน้ำอุ่นที่ไหลออกจากเครื่องต้มน้ำในขณะนั้นจะเป็นกี่องศาเซลเซียส
52.3o C
56.3o C
60.3o C
64.3o C
ฟิสิกส์ราชมงคล
110. (2529) ลวดทองแดงเส้นหนึ่งในวงจรไฟฟ้ามีพื้นที่หน้าตัด A ยาว L ถ้าต้องการให้ความต้านทานของวงจรเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า โดยการเปลี่ยนลวดอลูมิเนียมแทนลวดทองแดง ลวดอลูมิเนียมควรมีพื้นที่หน้าตัดและยาวเป็นเท่าใด กำหนดให้สภาพความต้านทานของอลูมิเนียมเป็น 1.5 เท่าของสภาพความต้านทานของทองแดง
A, 6L
2A, 3L
3A, 8L
4A, 6L
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์