91. ตามรูป แบตเตอรีมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E1 และ E2 เท่ากับ 12, 6 โวลต์ ตามลำดับ ความต้านทานภายใน r1 และ r2 ต่างกัน 1 โอห์ม ตามลำดับ และที่จุด a มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ ศักย์ไฟฟ้าที่จุด b จะเป็นเท่าใด
2V
4V
6V
8V
ฟิสิกส์ราชมงคล
92. (2525) รูปที่แสดงคือภาคตัดขวางของสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตัวนำสองชนิด ถ้าปริมาณกระแสในตัวนำทั้งสองเท่ากันและความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำทั้งสองเท่ากันด้วย จงหาอัตราส่วนของความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำเส้นในต่อความเร็วลอยเลื่อนในตัวนำเส้นนอก
1.0
1.5
2.0
3.0
ฟิสิกส์ราชมงคล
93. ในวงจรที่แสดง จงหาอัตราส่วนของกระแสที่เซลไฟฟ้าจ่ายขณะที่ขั่วลบต่อกับ A ต่อกระแสที่เซลไฟฟ้าจ่ายขณะที่ขั่วลบต่อกับ B
1.2
1.3
1.4
1.5
ฟิสิกส์ราชมงคล
94. ในการวัดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่าง ๆตามความยาวของลวดซึ่งประกอบด้วยลวดสองชนิดต่อกันในขณะที่มีกระแส I ผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางของลวดทั้งสองเท่ากัน และผลการวัดแสดงได้ดังกราฟ จงหาอัตราส่วนของสภาพต้านทานของขดลวดท่อนตันต่อสภาพต้านทานของลวดท่อนที่สอง
1/6
1/3
2/3
1
ฟิสิกส์ราชมงคล
95. ถ้านำตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม ทนได้ 4 วัตต์ ตัวหนึ่งไปต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งขนาด 500 โอห์ม ทนได้ 5 วัตต์ ตัวต้านทานที่ต่อกันแล้วนี้ จะทนกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดกี่วัตต์
5
6
7
8
ฟิสิกส์ราชมงคล
96. (2526) กราฟข้างล่างนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ระหว่างปลาย และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 4 ตัว คือ ก, ข, ค, ง ตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสูงสุดคือ
1
2
3
4
ฟิสิกส์ราชมงคล
97. เมื่อต้องการวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายความต้านทาน ข โอห์ม ของวงจรดังรูป จะทำได้โดยนำโวลต์มิเตอร์ มาต่อคร่อมระหว่างปลาย ก, ข ถ้ามีโวลต์มิเตอร์ให้เลือกอยู่ 4 ชนิด ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อที่จะให้การวัดได้ผลดีที่สุด ควรจะเลือกใช้ชนิดใด
สเกล 0-10 โวลต์ ความต้านทานภายใน 500 โอห์ม
สเกล 0-10 โวลต์ ความต้านทานภายใน 5000 โอห์ม
สเกล 0-50 โวลต์ ความต้านทานภายใน 500 โอห์ม
สเกล 0-50 โวลต์ ความต้านทานภายใน 5000 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
98. ลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีขนาดไม่เท่ากันตลอดเส้น ตอนที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่หน้าตัด a และตอนที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด A ดังรูป มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตอนเล็ก 1 แอมแปร์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตอนใหญ่จะเป็นเท่าใด
i
ia/A
iA/a

ฟิสิกส์ราชมงคล
99. ในวงจรรูป ก. R เป็นความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ ฝ่ายโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์มีค่าความต้านต่างกัน นำค่าความต่างศักย์ (V) และกระแสไฟฟ้า (I) ที่อ่านได้มาพลอตกราฟ จะได้ดังรูป ข. แบตเตอรีของวงจรนี้มีค่าความต้านทานภายในรวมกับความต้านทานของแอมมิเตอร์ A เป็นเท่าใด
10 โอห์ม
1 โอห์ม
2 โอห์ม
1.6 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
100. โดยเปรียบเทียบกับสายไฟในบ้านที่ยาวเท่ากัน ลวดโลหะที่ใช้ทำฟิวส์ ควรมีลักษณะใด
ความต้านทานต่ำ และจุดหลอมเหลวต่ำ
ความต้านทานต่ำ และจุดหลอมเหลวสูง
ความต้านทานสูง และจุดหลอมเหลวต่ำ
ความต้านทานต่ำ และจุดหลอมเหลวสูง
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์