1. ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าย่อมจะเกิด
การเคลื่อนที่
การสมดุล
แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้า
งาน
ฟิสิกส์ราชมงคล
2.กระแสไฟฟ้าเกิดจาก
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่
โปรตอนเคลื่อนที่
นิวตรอนเคลื่อนที่
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่
ฟิสิกส์ราชมงคล
3. ทิศทางของกระแสไฟฟ้า กำหนดให้มีทิศตามทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ประจุไฟฟ้าบวก
ประจุไฟฟ้าลบ
ออกจากขั้วลบ
ออกจากขั้วบวก
ฟิสิกส์ราชมงคล
4. เซลล์ไฟฟ้าโดยทั่วไปใช้วิธีเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานนั้นคือพลังงาน
เคมี
กล
แสง
ความร้อน
ฟิสิกส์ราชมงคล
5. สารที่ใช้เป็นอิเล็กโตรไลท์ในเซลล์แห้งคือ
ถ่าน
สังกะสี
มังกานีสไดออกไซด์
อัมโมเนียมคลอไรด์
ฟิสิกส์ราชมงคล
6. หม้อแบตเตอรีที่ใช้ในรถยต์ทั่วไป สารที่ใช้เป็นขั้วลบคือ
สังกะสี
ตะกั่ว
กรดกำมะถัน
ถ่าน
ฟิสิกส์ราชมงคล
7. เซลล์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบตเตอรีรถยนต์มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเซลล์ละ
1 โวลต์
1.5 โวลต์
6 โวลต์
12 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
8. กระแสไฟฟ้ากำหนดให้เป็น
ประจุไฟฟ้า คูณ เวลา
ประจุไฟฟ้า/พื้นที่
ประจุไฟฟ้า/เวลา
ประจุไฟฟ้า/พื้นที่,เวลา
ฟิสิกส์ราชมงคล
9. อิเล็กตรอนในเส้นลวดที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามีอัตราเร็ว
เท่าความเร็วแสง
เท่าอัตราเร็วเสียง
น้อยกว่า 1 ม./ซม.
0
ฟิสิกส์ราชมงคล
10. โลหะที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดต่อไปนี้คือ
เงิน
ทองคำ
ทองแดง
ตะกั่ว
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์