11. วงล้อมีรัศมี 25 เซนติเมตร หมุนโดยไม่มีแรงเสียดทานด้วยความเร่งเชิงมุม 2.25 เรเดียน/วินาที2 เมื่อมีแรงคงที่ 90 นิวตัน กระทำในแนวเส้นสัมผัสกับวงล้อ จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวงล้อ
0.1 กิโลเมตร . เมตร2
1.0 กิโลกรัม . เมตร2
10.0 กิโลเมตร . เมตร2
40.0 กิโลกรัม . เมตร2

12. วัตถุมวล 0.2 กิโลกรัม ผูกติดกับปลายข้างหนึ่งของเส้นเชือกยาว 2 เมตร จับปลายอีกข้างหนึ่งเหวี่ยงให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลม ในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที จงหาโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุนี้ ในหน่วยกิโลกรัม. เมตร2/วินาที
2
4
8
16

13. จงหาทอร์กที่ทำให้มวล 8 กิโลกรัม รัศมี 25 เซนติเมตร หมุนด้วยความเร่ง 3 เรเดียน/วินาที2
0.5 N.m
1.0 N.m
1.5 N.m
2.0 N.m

14. ล้อมวล 5 กิโลกรัม มีรัศมี 20 เซนติเมตร กำลังหมุนด้วยอัตราเร็ว 210 รอบ/นาที มีทอร์กเนื่องจากแรงต้านขนาด 1.1 นิวตัน . เมตร กระทำตลอดเวลา จงหาว่านานเท่าใดล้อจึงหยุดหมุน
4 วินาที
8 วินาที
12 วินาที
16 วินาที

15. แผ่นกลมตันมวล 20 กิโลกรัม กลิ้งบนพื้นระดับด้วยอัตราเร็ว 4 เมตร/วินาที จงหาพลังงานจลน์ทั้งหมดของแผ่นกลมนี้ ซึ่งมีโมเมนต์ความเฉื่อย = 1/2 mr2
60 จูล
120 จูล
180 จูล
240 จูล

16. ทรงกระบอกกลวงมวล 20 กิโลกรัม รัศมี 0.5 เมตร กลิ้งรอบแกนตัวเองด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 10 เรเดียน/วินาที เมื่อโมเมนต์ความเฉื่อยมีค่า mr2 จงหาพลังงานจลน์ของทรงกระบอก
125 J
250 J
500 J
750 J

17. รถจักรยานคันหนึ่งแล่นเป็นเส้นตรงพบว่าล้อมีความเร่งเชิงมุม 2 เรเดียน/วินาที2 ถ้าล้อรถมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จงหาระยะทางที่รถจักรยานคันนี้เคลื่อนที่ได้ใน 20 วินาที นับจากเริ่มต้น
25 เมตร
50 เมตร
100 เมตร
200 เมตร

18. จากรูปชายคนหนึ่งมีมวล 50 กิโลกรัม ยืนอยู่ที่ขอบของแผ่นกลมซึ่งมีรัศมี 10 เมตร โดยแผ่นกลมหมุนได้คล่องในแนวราบและมีโมเมนต์ความเฉื่อย 2000 กิโลกรัม . เมตร2 ถ้าชายคนนี้เริ่มวิ่งตามขอบด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที ความเร็วของแผ่นกลมเป็นเท่าใด


0.5 rad/s
1.0 rad/s
2.0 rad/s
5.0 rad/s

19. จานกลมมีโมเมนต์ความเฉื่อย 1/2 mr2 เมื่อ m คือมวลของจาน, r คือรัศมีของจาน ถ้าจานกลิ้งบนพื้นราบโดยไม่ไถล จงหาว่าพลังงานจลน์ในการหมุนเป็นกี่เท่าของพลังงานจลน์ในการเคลื่อนที่
1/3
1/2
2
3

20. จานกลมรัศมี 20 เซนติเมตร มีมวล 100 กิโลกรัม หมุนจากอัตราเร็ว 4 เรเดียน/วินาที เป็น 14 เรเดียน/วินาที ในเวลา 20 วินาที จงหาทอร์ก (I ของจาน = 1/2mr2)
1 N.m
2 N.m
3 N.m
4 N.m

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์