1. หน่วยของทอร์ก คือ
นิวตัน/เมตร
นิวตัน, เมตร
กิโลกรัม/เมตร2
กิโลกรัม/เมตร

2. ปริมาณใดต่อไปนี้แตกต่างกับปริมาณในข้ออื่น ๆ
ทอร์ก
ความเร็วเชิงมุม
โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนตัมเชิงมุม

3. ปริมาณใดมีทิศทางเดียวกับความเร็วเชิงมุม
ความเร่งเชิงมุม
โมเมนต์ความเฉื่อย
ทอร์ก
โมเมนตัมเชิงมุม

4. เมื่อนำวัตถุผูกเชือกแล้วเหวี่ยงให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าคงที่
โมเมนตัมเชิงเส้นคงที่แต่โมเมนตัมเชิงมุมเปลี่ยนแปลง
โมเมนตัมเชิงเส้นเปลี่ยนแปลง แต่โมเมนตัมเชิงมุมคงที่
โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมต่างมีค่าเปลี่ยนแปลง

5. ล้อจักรยานมีรัศมี 20 เซนติเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที จะมีอัตราเร็วเชิงมุมกี่เรเดียน/วินาที
25
50
75
100

6. ใบพัดลมเครื่องหนึ่งหมุนด้วยอัตรา 600 รอบ/นาที ในเวลา 5 วินาที จากหยุดนิ่ง จงหาความเร่งเชิงมุมของใบพัดลมนี้
2 prad/s2
4 prad/s2
8 prad/s2
16 prad/s2

7. มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งถูกเร่งจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 10 รอบ/วินาที2 จงหาว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะหมุนด้วยอัตราเร็ว 900 รอบ/นาที
0.5 วินาที
1.0 วินาที
1.5 วินาที
2.0 วินาที

8.วัตถุมวล m มีโมเมนต์ความเฉื่อย I และมีโมเมนตัมเชิงมุม L จะมีพลังงานจลน์เนื่องจากการหมุนเป็น
9.ท่อทรงกระบอกกลวงกลิ้งไปตามพื้นระดับโดยไม่ไถล จงหาอัตราส่วนระหว่างพลังงานจลน์ของการหมุนต่อพลังงานจลน์ของการเลื่อนตำแหน่ง (I ทรงกระบอก = mr2)
1/2
1
2
4

10. จงหาทอร์กที่ใช้ในการทำให้จานกลมที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย 20 กิโลกรัม . เมตร2 เริ่มหมุนจากหยุดนิ่งจนกระทั่งมีอัตราเร็ว 420 รอบ/นาที ใน 10 วินาที
11 นิวตัน . เมตร
22 นิวตัน . เมตร
44 นิวตัน . เมตร
88 นิวตัน . เมตร

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์