คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. คนหนัก mg บนโลก ถ้าอยู่บนดาวที่มีมวลเป็น 2 เท่าของโลก และมีรัศมี 3 เท่าของโลก คนหนักเท่าใด
2/3 mg

2/5 mg         

2/9 mg

4/9 mg

2. นายเป็ดมีมวล 56 กิโลกรัม ยืนอยู่บนตาชั่งซึ่งวางอยู่บนล้อเลื่อน ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงลื่นทำมุม 37o กับแนวระดับ จงหาน้ำหนักของนายเป็ดที่อ่านได้จากตาชั่ง

30.20 กิโลกรัม

35.84 กิโลกรัม 

42.65 กิโลกรัม

48.72 กิโลกรัม

3.มวล m1 วางอยู่บนพื้นเอียงที่มีมวล m2 ดังรูป ถ้าระหว่างผิวสัมผัสทุกผิวไม่มีแรงเสียดทาน จงหาแรง F ที่ผลักให้มวล m2 เคลื่อนที่โดยมวล m1 อยู่นิ่งบนมวล m2

(m1 +m2) g sin q

(m1 + m2) g cosq

(m1 + m2) g tanq

(m1 + m2) g cotq

4.    จากรูป วัตถุ A มวล 20 กิโลกรัม และวัตถุ B มวล 5 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเส้นหนึ่งแล้วคล้องผ่านรอกซึ่งติดอยู่กับรถ C จงหาความเร่งของรถ C ที่ทำให้วัตถุ A และ B อยู่นิ่ง เมื่อเทียบกับรถ C ถ้าคิดว่าทุกผิวสัมผัสไม่มีแรงเสียดทาน

 

1.0 เมตร/วินาที2

2.5 เมตร/วินาที2

5.0 เมตร/วินาที2

10.0 เมตร/วินาที2

5.ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวล

แปรโดยตรงกับผลคูณของมวลทั้งสอง

แปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่าง

เป็นแรงต่างกระทำร่วมของมวลทั้งสอง

ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

6.ถ้าระยะห่างระหว่างมวลสองก้อนลดลงเป็น 1/4 เท่าของเดิม แรงดึงดูดระหว่างมวลจะเป็นกี่เท่าของเดิม

1/16

1/4  

4

16

7. ดาวเทียมดวงหนึ่งถูกส่งขึ้นไปโคจรห่างจากผิวโลกเป็น 2 เท่าของรัศมีโลก ดาวเทียมดวงนี้จะมีค่าความเร่งเนื่องจากสนามความโน้มถ่วงเป็นกี่เท่าของความเร่งที่ผิวโลก
1/9

1/4

1/3  

1/2

8.วัตถุ A มีมวลเป็น 2 เท่าของวัตถุ B แรงที่ดึงดูดวัตถุ A จึงมีขนาดเป็น 2 เท่าของแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ B เมื่อวัตถุทั้งสองอยู่ห่างจากโลกเท่ากัน เมื่อปล่อยวัตถุทั้งสองให้ตกลงในแนวดิ่งที่ระดับความสูงเดียวกัน

วัตถุ A ตกถึงพื้นด้วยความเร่งเป็น 2 เท่าของวัตถุ B

วัตถุ B ตกถึงพื้นด้วยความเร่งเป็น 2 เท่าของวัตถุ a  

วัตถุ A ตกถึงพื้นด้วยความเร่งเป็น 4 เท่าของวัตถุ B

วัตถุทั้งสองถึงพื้นด้วยความเร่งเท่ากัน

9.วัตถุ A และ B มีมวล m และ 2 m ตามลำดับ อยู่ในอวกาศห่างกันเป็นระยะ R จงหาอัตราส่วนของอัตราเร่งของวัตถุ A ต่อวัตถุ B
1/4

1/2  

1

2

10.จากข้อ 9 ถ้าผู้สังเกตอยู่บนวัตถุ A จะเห็นวัตถุ B มีอัตราเร่งเท่าใด
G (mA + mB)/R2  

G(mA - mB)  /R2

G(mB - mA)  /R2

GR2/(mA + mB)  

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์