คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ชายคนหนึ่งมวล 50 กิโลกรัม โหนเชือกดังรูป ชายคนนี้จะต้องไต่เชือกขึ้นหรือลงด้วยความเร่งเท่าใด เชือกจึงจะมีแรงตึง 600 นิวตัน ถือว่าเชือกมีมวลน้อยมาก

ไต่ขึ้น , 1 เมตร/วินาที2

ไต่ลง, 1 เมตร/วินาที2          

ไต่ขึ้น, 2 เมตร/วินาที2

ไต่ลง, 2 เมตร/วินาที2

2. จากข้อ 1 ถ้าเชือกทนแรงตึงได้มากที่สุด 480 นิวตัน ชายคนนี้จะต้องไต่เชือกอย่างไร เชือกจึงมีแรงตึงสูงสุด
ขึ้น, 0.2 เมตร/วินาที2

ลง, 0.2 เมตร/วินาที2  

ขึ้น, 0.2 เมตร/วินาที2

ลง, 0.4 เมตร/วินาที2

3.จากรูป นายอ๋องมวล 40 กิโลกรัม ต้องไต่เชือกอย่างไรจึงทำให้มวล 60 กิโลกรัมอยู่นิ่งได้ ไม่เคลื่อนที่

ไต่ลงด้วยความเร่ง 2.5 เมตร/วินาที2

ไต่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.5 เมตร/วินาที2

ไต่ลงด้วยความเร่ง 5.0 เมตร/วินาที2

ไต่ขึ้นด้วยความเร่ง 5.0 เมตร/วินาที2

4.    เมื่อปล่อยวัตถุ A มวล 0.5 กิโลกรัม และวัตถุ B มวล 1 กิโลกรัม ให้ไหลลงมาตามพื้นเอียงที่ไม่มีความฝืด จงหาว่าวัตถุ A มีความเร่งเป็นกี่เท่าของวัตถุ B

1/2

1

2

4

5.จากรูปวัตถุ A และวัตถุ B มีมวล 12 กิโลกรัม และ 8 กิโลกรัมตามลำดับ วัตถุ A วางอยู่บนพื้นเอียงลื่น ผูกติดกับวัตถุ B ด้วยเชือกเบาเส้นหนึ่ง แล้วคล้องผ่านรอกลื่น จงหาความเร่งของวัตถุทั้งสอง มีค่ากี่เมตร/วินาที/2

1.0

1.5

2.0

2.5

6.จากข้อ 5 จงหาแรงตึงในเส้นเชือกที่ผูกมวลทั้งสองเป็นเท่าใด

60 นิวตัน

72 นิวตัน  

84 นิวตัน

96 นิวตัน

ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 7 ถึง 9

จากรูปวัตถุ A, B และ C มีมวล 3, 5 และ 2 กิโลกรัมตามลำดับ ถ้าถือว่าทุกผิวสัมผัสไม่มีความฝืด

7. ความเร่งของวัตถุทั้งสาม มีค่ากี่เมตร/วินาที2
1

1.5

2  

2.5

8.แรงตึงเชือกที่ผูกระหว่างวัตถุ A กับวัตถุ B มีค่ากี่นิวตัน

24

27  

30

33

9.แรงตึงเชือกที่ผูกระหว่างวัตถุ B กับวัตถุ C มีค่ากี่นิวตัน
18

20  

22

24

10.จากรูปชายคนหนึ่งมวล 60 กิโลกรัมอยู่ในรถ มีมวล 20 กิโลกรัม เมื่อชายคนนี้ออกแรงดึงเชือก 200 นิวตัน เพื่อให้รถเคลื่อนที่ขึ้น ถ้าคิดว่าระบบไม่มีแรงเสียดทาน และถือว่าเชือกและรอกเบา จงหาความเร่งของรถ และชายคนนี้มีค่ากี่เมตร/วินาที2

1.0  

1.5  

2.0  

2.5  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์