คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ขวัญภิรมย์หนัก 480 นิวตัน ยืนบนเครื่องชั่งในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ลง ปรากฏว่าลวดที่ดึงลิฟต์เกิดขาด อยากทราบว่าตัวเลขที่ปรากฏบนเครื่องชั่งจะมีค่าเท่ากับ
0

240 นิวตัน          

480 นิวตัน

960 นิวตัน

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำหรับโจทย์ข้อ 2-3

จากรูป วัตถุ A และ B ผูกติดกับเครื่องชั่งสปริง ซึ่งถือได้ว่าเชือกและสปริงเบา

2. ถ้า A และ B มีมวลเท่ากับ 10 กิโลกรัม เครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าได้เท่าใด
80 นิวตัน

100 นิวตัน  

120 นิวตัน

140 นิวตัน

3.ถ้า A และ B มีมวล 4 และ 6 กิโลกรัมตามลำดับ เครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าได้เท่าใด
48 นิวตัน

50 นิวตัน

60 นิวตัน

100 นิวตัน

4.    จากรูป รอกเกลี้ยงและเบาถูกแขวนไว้กับเครื่องชั่งสปริง มีมวล 5 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเบาคล้องผ่านรอกตัวนี้ ในขณะที่มวลทั้งสองเคลื่อนที่แบบอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก จะอ่านค่ามวลทั้งสองจากเครื่องชั่งได้เท่าใด

5.0 กิโลกรัม

6.0 กิโลกรัม

7.5 กิโลกรัม

8.0 กิโลกรัม

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำหรับโจทย์ข้อ 5 ถึง 7

จากรูปมวลสองก้อน m1 และ m2 มีขนาด 4 และ 5 กิโลกรัมตามลำดับ ผูกติดกันด้วยเชือกซึ่งมีมวล 1 กิโลกรัม และมีแรง F ขนาด 120 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่ง

5.ความเร่งของระบบมีค่ากี่เมตร/วินาที2

1.0

2.0

3.3

4.5

6. แรงตึงเชือกที่ปลายบนมีค่ากี่นิวตัน
60

64  

72

80

7. แรงตึงเชือกที่ปลายล่าง มีค่ากี่นิวตัน
60

64

72  

80

8.ชายคนหนึ่งมีมวล 55 กิโลกรัม นั่งบนชิงช้า มวล 5 กิโลกรัม ที่แขวนด้วยเชือกเบาซึ่งคล้องผ่านรอกเบา และหมุนได้คล่องดังรูป เขาค่อย ๆ ดึงปลายเชือก เพื่อให้ตัวเขาเองค่อย ๆ ขยับสูงขึ้นโดยไม่มีความเร่ง เขาต้องออกแรงกี่นิวตัน

300

480  

550

600

9.จากข้อ 8 ถ้าเขาต้องการดึงเชือกเพื่อให้ตัวเขาเองเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2 เขาจะต้องออกแรงดึงเชือกกี่นิวตัน
270

300  

330

480

10.วัตถุหนึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม กำลังจมลงสู่ก้นสระน้ำด้วยอัตราเร่ง 6 เมตร/วินาที2 แรงเฉลี่ยที่น้ำกระทำต่อวัตถุนี้มีค่ากี่นิวตัน
1  

2  

3  

4  

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์