คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. หัวรถจักรคันหนึ่งลากรถพ่วงอีก 2 คัน ถ้าไม่คิดแรงเสียดทาน จงหาว่าแรงดึงระหว่างหัวรถจักรกับรถพ่วงคันแรก จะมีค่าเป็นกี่เท่าของแรงดึงระหว่างรถพ่วงคันแรก และรถพ่วงกันที่ 2
1/4

1/2           

1

2

2. จากรูป แจ๊คสันใช้เชือกมวล 0.5 กิโลกรัม ผูกติดกับถุงทรายมวล 4.5 กิโลกรัม ถ้าแจ๊คสันใช้มือดึงเชือกที่จุด A ด้วยแรง 10 นิวตัน ในแนวระดับ จงหาว่าถุงทรายจะดึงเชือกที่จุด B ด้วยแรงเท่าใด (ไม่คิดแรงเสียดทาน)

4.5 นิวตัน

5 นิวตัน  

9 นิวตัน

10 นิวตัน

3.วัตถุมวล 0.3 kg เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับด้วยความเร็ว 5 m/s ถ้ารัศมีการเคลื่อนที่ 1 เมตร จงหาแรงที่กระทำต่อมวล
6 นิวตัน

7.5 นิวตัน

8 นิวตัน

10 นิวตัน

4.    จากข้อ 2 แรงตึงเชือกที่จุดกึ่งกลาง เชือกมีค่ากี่นิวตัน
4.75

5.0

9.0

9.5

5.วัตถุ A และ B มีมวล 0.3 และ 0.6 กิโลกรัม ตามลำดับ วางติดกันบนพื้นราบ ถ้าออกแรงผลัก F เท่ากับ 15 นิวตัน ดังรูป ทำให้วัตถุทั้งสองมีความเร่ง 10 เมตร/วินาที 2 จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุทั้งสองกับพื้น

1/9

1/6

1/2

2/3

6. จากข้อ 5 แรงกระทำระหว่างวัตถุ A และ B มีค่ากี่นิวตัน
3

5  

10

15

7. หญิงตุ่มมวล 80 กิโลกรัม ยืนบนตาชั่งในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนลงด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที 2 จงหาตัวเลขที่ปรากฏบนตาชั่งมีค่ากี่กิโลกรัม
64

72

80  

96

8.จากข้อ 7 ถ้าลิฟต์กำลังจะหยุด โดยลดอัตราเร็วลงอย่างสม่ำเสมอ วินาทีละ 2 เมตร ขณะนั้นตาชั่งอ่านได้กี่กิโลกรัม

64

72  

80

96

9.ยอดรักหนัก 65 กิโลกรัม แบกกลองหนัก 20 กิโลกรัม ยืนอยู่ในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ลง ถ้าเขาต้องออกแรงแบกกลอง 160 นิวตัน จงหาอัตราเร่งของลิฟต์ว่ามีค่ากี่เมตร/วินาที2
0.5

1  

2

4

10.จากข้อ 9 อยากทราบว่าแรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อเท้าของยอดรักมีค่ากี่นิวตัน
600  

620  

650  

680  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์