คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. กราฟในข้อใดที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
          

2. ขณะที่รถโดยสารเบรคอย่างกระทันหัน คนที่อยู่ในรถจะพุ่งไปข้างหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ อธิบายด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อใด
กฎข้อที่ 1

กฎข้อที่ 2  

กฎข้อที่ 3

กฎทั้ง 3 ข้อ

3. เมื่อมีแรง F กระทำต่อวัตถุอันหนึ่ง ปรากฏว่าวัตถุมีความเร่งคงตัว a ถ้านำแรง F นี้ไปกระทำต่อวัตถุมวล 2 เท่าของวัตถุอันแรก อยากทราบว่าวัตถุนี้มีความเร่งเท่าใด
a/4

a/2

2 a

4 a

4.    วัตถุก้อนหนึ่งเมื่อถูกแรง 50 นิวตัน กระทำจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาที 2 อยากทราบว่าวัตถุนี้มีมวลกี่กิโลกรัม
2.5

5.0

10.0

12.5

5.วัตถุมวล 20 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นราบ ถูกแรง 100 นิวตันกระทำในแนวขนานกับพื้น ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด ในเวลา 20 วินาที

100 เมตร

500 เมตร

1000 เมตร

2000 เมตร

6. จากข้อ 5 เมื่อสิ้นสุดวินาทีที่ 20 วัตถุมีความเร็วกี่เมตร/วินาที
10

20  

50

100

7. จากรูป เป็นกราฟระหว่างความเร็ว v และเวลา t ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล 5 กิโลกรัม จงหาว่าในการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจากจุด A ไปยังจุด B วัตถุนี้จะต้องได้รับแรงจากภายนอกกี่นิวตัน

5 นิวตัน

50 นิวตัน

500 นิวตัน  

5000 นิวตัน

8.ในการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยมีการชดเชยแรงเสียดทาน และใช้แรงขนาดต่าง ๆ ลากมวล และวัดความเร่ง เมื่อเขียนกราฟระหว่างแรงกับความเร่งได้กราฟดังรูป จากการทดลองนี้แสดงว่ามวลที่ทดลองมีค่าเท่าใด

1 กิโลกรัม

2 กิโลกรัม  

3 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม

9.จากข้อ 18 อยากทราบว่าระหว่างพื้นและมวลมีแรงเสียดทานกี่นิวตัน
3

6  

9

12

10. เชือกเส้นหนึ่งทนแรงตึงได้มากที่สุด 600 นิวตัน นำไปฉุดวัตถุมวล 50 กิโลกรัมที่วางบนพื้นระดับลื่นในแนวระดับ จะทำให้วัตถุมีความเร่งมากที่สุดกี่เมตร/วินาที 2
2  

4  

6  

8  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์