คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ปริมาณในทางฟิสิกส์ที่บอกให้เราทราบว่าวัตถุมีความเฉื่อยมากหรือน้อยคือ
ความเร่ง

มวล           

แรง

น้ำหนัก

2. ขณะรถบรรทุกสิบล้อ และรถจักรยานยนต์กำลังเคลื่อนที่มาด้วยกัน ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน เมื่อรถทั้งสองแตะเบรคทันที จนล้อหยุดหมุน รถคันใดจะไถลไปได้ไกลกว่ากัน
รถบรรทุกสิบล้อ

รถจักรยานยนต์  

ทั้งสองคันไปได้ไกลเท่ากัน

บอกไม่ได้

3. ปริมาณใดที่บอกถึงสมบัติของวัตถุในการต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ คือ
แรง

มวล

น้ำหนัก

ความเฉื่อย

4. รถบรรทุกคันหนึ่งลากจูงรถพ่วงมาด้วย 1 คัน ขณะที่รถบรรทุกกำลังแล่นด้วยความเร่งไปบนถนนที่อยู่ในแนวราบ แรงที่รถบรรทุกกระทำต่อรถพ่วง
เท่ากับแรงที่รถพ่วงกระทำต่อรถบรรทุก

มากกว่าแรงที่รถพ่วงกระทำต่อรถบรรทุก

น้อยกว่าแรงที่รถพ่วงกระทำต่อรถบรรทุก

เท่ากับแรงที่พื้นถนนกระทำต่อรถพ่วง

5.ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน

มีขนาดเท่ากัน

มีทิศทางตรงข้ามกัน    

มีผลรวมของแรงเป็นศูนย์

ต้องเกิดจากวัตถุ 2 อัน

6. วัตถุรูปทรงกลมขนาดเท่ากัน 2 อัน อันหนึ่งทำด้วยโลหะ อีกอันหนึ่งทำด้วยไม้เมื่อนำมาวางไว้ติดกันโดยมีขดลวดสปริงที่เบามากมาคั่นกลาง แล้วปล่อยให้เคลื่อนที่เป็นอิสระด้วยแรงผลักของสปริงบนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทาน ผลที่ได้
ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า

ลูกกลมไม้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า  

ลูกกลมทั่งสองเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากัน

ลูกกลมโลหะไม่เคลื่อนที่

7. เมื่อเราตกจากที่สูงลงมากระทบพื้น จะรู้สึกเจ็บ นั้นอาจอธิบายได้ด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อใด
กฎข้อที่หนึ่ง

กฎข้อที่สอง

กฎข้อที่สาม  

กฎทั้งสามข้อ

8.วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม เมื่อนำวัตถุนี้ไปไว้ที่ดวงจันทร์ ซึ่งมีค่าสนามความโน้มถ่วงเป็น 1 ใน 6 ของที่ผิวโลก วัตถุนี้จะมีมวลกี่กิโลกรัมที่ดวงจันทร์

1/6

1/3  

2

12

9.แรง 2 แรง มีขนาดเท่ากับ F กระทำที่จุดเดียวกันเป็นมุม 120 o ต่อกัน จงหาขนาดของแรงลัพธ์
F

Ö2 F  

Ö3 F

2 F

10. จากข้อ 9 ถ้าขนาดของแรงลัพธ์เท่ากับ 2 F จงหามุมระหว่างแรง F ทั้งสอง
30 o

45 o  

60 o

90 o

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์