71. ลูกกลม ก. และ ข มวลเท่ากัน ลูกกลม ก. วิ่งเข้าชนลูกกลม ข. ซึ่งอยู่นิ่ง ๆ ในแนวที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล ทำให้ลูกกลม ก. กระเด็นเบี่ยงไปจากแนวเดิมเป็นมุม 37o ถ้าลูกกลม ก. ก่อนเข้าชนมีความเร็ว 10 เมตร/วินาที และการชนนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ภายหลังการชนลูกกลม ก. มีความเร็วกี่เมตร/วินาที
2
4
6
8

72. จากข้อ 71 ลูกกลม ข. ถูกชนแล้วมีความเร็วกี่เมตร/วินาที
2
4
6
8

73. วัตถุมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือเข้าชนมวล 6 กิโลกรัม ซึ่งเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันออก ภายหลังการชนปรากฏว่ามวลทั้งสองเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยความเร็วกี่เมตร/วินาที
3
6
9
12

74. จากข้อ 73 พลังงานจลน์หายไปกี่จูลในการชนกันครั้งนี้
27
36
45
54

75. วัตถุทรงกลม 2 ลูก มวลเท่ากัน ลูกหนึ่งอยู่นิ่งอีกลูกหนึ่งเคลื่อนที่เข้าชนในแนวไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของมลด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ปรากฏว่าหลังจากชนกัน ลูกที่ถูกชนวิ่งออกทำมุม 30o กับแนวการวิ่งของลูกที่ชน จงหาอัตราเร็วของลูกที่ถูกชน หลังจากถูกชนแล้วทันที ถ้าการชนไม่มีการสูญเสียพลังงาน
3.46 m/s
5.00 m/s
7.07 m/s
8.66 m/s

76. จากข้อ 75 ลูกที่วิ่งไปชน หลังจากชนแล้วมีความเร็วเท่าใด
3.46 m/s
5.00 m/s
7.07 m/s
8.66 m/s


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์