61. วัตถุมวล 4m วิ่งเข้าชนมวล m ซึ่งวางอยู่กับที่ ภายหลังการชนวัตถุทั้งสองติดไปด้วยกัน และไถลไปได้ไกล 4 เมตร ถ้าแรงเสียดทานของพื้นกระทำต่อวัตถุมีค่า 0.2 เท่าของน้ำหนักวัตถุทั้งสอง อยากทราบว่าวัตถุมวล 4m วิ่งเข้าชนมวล m ด้วยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที
2
3
4
5

62. เด็กคนหนึ่งมวล 50 กิโลกรัม กระโดดขึ้นไปบน sled มวล 10 กิโลกรัม ด้วยความเร็วในแนวระดับ 4 เมตร/วินาที ตัวเขาและ sled เคลื่อนที่ติดกันไปได้ไกล 20 เมตร ในแนวระดับ จงหา ส.ป.ส. ของความเสียดทานระหว่างหิมะกับ sled ใช้ g = 10 m/s2
0.014
0.028
0.056
0.095

63. ขว้างลูกบอลมวล 100 กรัม เข้าชนเป้าไม้มวล 500 กรัม ที่แขวนไว้ด้วยเชือกที่ยาวมาก ทำให้เป้าไม้แกว่งขึ้นไปสูงสุด 20 ซม. ถ้าการชนไม้ไม่มีการสูญเสียพลังงานจลน์ จงหาความเร็วของลูกบอลหลังถูกขว้างเป็นกี่เมตร/วินาที
2
4
6
8

64. จากข้อ 63 ลูกบอลมีความเร็วกี่เมตร/วินาที หลังชนเป้า
2
4
6
8

65. ยิงลูกปืนมวล 60 กรัม ด้วยความเร็วเข้าชนและฝังในกล่องใบหนึ่งมวล 30 กิโลกรัม ซึ่งแขวนนิ่งที่ปลายเชือก ยาว 2 เมตร ทำให้กล่องแกว่งไปจนเชือกทำมุม 20o กับแนวดิ่ง จงหาค่า v โดยประมาณ cos 20o = 0.94 และ g = 10 m/s2
750 m/s
760 m/s
770 m/s
780 m/s

66. ยิงลูกปืนมวล 40 กรัม ด้วยความเร็วเข้าชนและฝังในกล่องมวล 1.96 กิโลกรัม ที่วางบนพื้นระดับราบลื่นและติดอยู่ที่ปลายหนึ่งของสปริง ซึ่งมีค่าคงที่ (k = 800 N/m) จะทำให้สปริงย่นลงไปมากที่สุด 10 เซนติเมตร จงหาค่า v

100 เมตร/วินาที
200 เมตร/วินาที
300 เมตร/วินาที
400 เมตร/วินาที

67. แขวนกล่องมวล 5 กิโลกรัม เข้ากับสปริงที่มีค่าคงที่ (k = 1000 N/m) แล้วยิงลูกปืนมวล 10 กรัม ด้วยความเร็ว (v = 1000 m/s) ให้ฝังในกล่องจะทำให้สปริงหดสั้นจากความยาวปกติเท่าไร ใช้ g = 10 m/s2
0.05 m
0.09 m
0.16 m
0.24 m

68. มวล 2.0 กิโลกรัม และ 5.0 กิโลกรัม เคลื่อนที่ตามกันบนพื้นระดับราบลื่นด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที และ 3 เมตร/วินาที ตามลำดับดังรูป เมื่อชนกันจะทำให้สปริงหดสั้นไปมากที่สุดเท่าไร เมื่อค่านิจของสปริงเป็น 1120 นิวตัน/เมตร
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm

69. ปล่อยวัตถุมวล 2 กิโลกรัม จากที่สูง 1.8 เมตร เหนือมวล 18 กิโลกรัม ซึ่งวางนิ่งบนสปริง 2 ตัว ที่มีค่าคงที่ตัวละ 500 นิวตัน/เมตร จงหาสปริงจะหดสั้นไปอีกเท่าใด ถ้าการชนเป็นแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ ใช้ g = 10 m/s2
0.16 เมตร
0.21 เมตร
0.32 เมตร
0.48 เมตร

70. กล่องใบหนึ่งมวล m วางนิ่งบนพื้นราบเอียงทำมุม กับแนวระดับและผิวฝืด (q > tan) ยิงลูกปืนมวล m0 ด้วยความเร็ว v0 ขนานกับพื้นเอียงเข้าชนและฝังในกล่องนี้ จงหาระยะ s ที่กล่องเคลื่อนที่ไปบนพื้นเอียงได้ไกลที่สุด
  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์