51.ปืนไรเฟิลยิงลูกปืนมวล 60 กรัม ออกไปในแนวระดับ ด้วยความเร็ว 600 เมตร/วินาที ลูกปืนวิ่งในลำกล้องของตัวปืนนาน 3 x 10-3 วินาที จงหาแรง P ที่ต้องใช้เพื่อให้ตัวปืนอยู่นิ่ง
6 kN
8 kN
10 kN
12 kN

52. วัตถุก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที เกิดระเบิดขึ้นเป็น 2 เสี่ยง โดยเสี่ยงแรกมีมวล 3 เท่าของเสี่ยงที่สอง แล้วเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 15 เมตร/วินาที อยากทราบว่าเสี่ยงที่สองเคลื่อนที่ไปทางใด มีความเร็วเท่าใด
ไปทางเหนือ 5 เมตร/วินาที
ไปทางใต้ 5 เมตร/วินาที
ไปทางเหนือ 10 เมตร/วินาที
ไปทางใต้ 10 เมตร/วินาที

53.นายซุกมีมวล 50 กิโลกรัม ยืนอยู่บนรถเลื่อนซึ่งมีมวล 100 กิโลกรัม และกำลังวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 2 เมตร/วินาที ถ้าเขาต้องการให้รถเลื่อนหยุดนิ่งเขาต้องกระโดด
กระโดดไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที
กระโดดไปข้างหลังด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที
กระโดดไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที
กระโดดไปข้างหลังด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที

54. จากข้อ 53 ถ้าเขาต้องการให้รถมีความเร็วเป็น 2 เท่าของแนวเดิมเขาต้องกระโดด
ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที
ไปข้างหลังด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที
ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 4 เมตร/วินาที
ไปข้างหลังด้วยความเร็ว 4 เมตร/วินาที

55. รถบรรทุกมวล 10,000 กิโลกรัม เคลื่อนที่จากท่าน้ำด้วยความเร็ว 18 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไปลงบนโป๊ะนิ่งมวล 90,000 กิโลกรัมในน้ำนิ่งและเบรคให้รถจอดนิ่งบนโป๊ะ จงหาอัตราเร็วของโป๊ะหลังจากรถจอดนิ่งบนโป๊ะแล้วไม่คิดแรงเสียดทานของน้ำ
0.5 เมตร/วินาที
1.0 เมตร/วินาที
1.5 เมตร/วินาที
2.0 เมตร/วินาที

56. รถบรรทุกมวล 30,000 กิโลกรัม จอดนิ่งบนโป๊ะมวล 100,000 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในน้ำ ถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที เมื่อเทียบกับโป๊ะ อยากทราบว่าจะเห็นโป๊ะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไร
0.5 เมตร/วินาที
0.6 เมตร/วินาที
0.7 เมตร/วินาที
0.8 เมตร/วินาที

57. ขณะที่ท่อเชื้อเพลิงท่อนที่ 3 และ 4 ของจรวดลำหนึ่งติดกันอยู่จะมีความเร็ว 400 เมตร/วินาที แรงระเบิดของเชื้อเพลิงของท่อนที่ 4 ทำให้ท่อนที่ 4 หลุดออกจากท่อนที่ 3 ด้วยความเร็ว 450 เมตร/วินาที จงหาความเร็วท่อนที่ 3 ขณะหลุดจากท่อน 4 กำหนดมวลของท่อนที่ 3 และ 4 เป็น 500 กิโลกรัม และ 100 กิโลกรัม ตามลำดับ
360 เมตร/วินาที
370 เมตร/วินาที
380 เมตร/วินาที
390 เมตร/วินาที

58. ปืนใหญ่โบราณกระบอกหนึ่งมวล 2000 กิโลกรัม อยู่บนพื้นระดับราบลื่น ยิงลูกปืนลูกหนึ่งมวล 10 กิโลกรัม ออกไปด้วยความเร็ว 600 เมตร/วินาที ในแนวทำมุม 30o กับแนวระดับ ปืนใหญ่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระบนพื้นระดับ จงหาแรงดลที่พื้นกระทำต่อปืนใหญ่ และหาความเร็วของปืนใหญ่ที่สะท้อนถอยหลัง ถ้าลูกปืนวิ่งในลำกล้องปืนนาน 6 มิลลิวินาที
500 kN, 2.6 m/s
520 kN, 2.6 m/s
500 kN, 1.3 m/s
520 kN, 1.3 m/s

โจทย์สำหรับคำถามข้อ 59-60

ปืนใหญ่และรถมีมวล 10,000 กิโลกรัม ติดสปริงกันการสะท้อนถอยหลังดังรูป เมื่อยิงปืนใหญ่ปรากฏว่ากระสุนวิ่งออกจากปากกระบอกด้วยความเร็ว 1,000 เมตร/วินาที

59. จงหาความเร็วของรถทันทีเมื่อยิงปืนใหญ่ ถ้ากระสุนมีมวล 10 ก.ก

1 เมตร/วินาที
2.5 เมตร/วินาที
5 เมตร/วินาที
10 เมตร/วินาที

60. ถ้าตัวรถและปืนใหญ่เคลื่อนที่ถอยหลังไปเพียง 0.2 เมตร จงหาค่านิจของสปริงในหน่วยนิวตัน/เมตร
25
4.0 x 103
2.5 x 105
4 x 106

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์