41. มวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที เข้าชนมวล 12 กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่ง หลังชนปรากฎว่ามวล 2 กิโลกรัมสะท้อนกลับด้วยอัตราเร็วเท่ากันอัตราเร็วของมวล 12 กิโลกรัม จงหาอัตราเร็วของมวลทั้งสองหลังชนกันมีค่ากี่เมตร/วินาที
1
2
3
4

42. รถทดลอง A มวล 5 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นเกลี้ยงไปทางขวาด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที เข้าชนรถทดลอง B ซึ่งอยู่นิ่ง หลังชนรถทดลอง A สะท้อนกลับด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที ส่วนรถทดลอง B วิ่งออกไปทางขวาด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที จงหาว่ารถทดลอง B มีมวลกี่กิโลกรัม

5
10
15
20

43. วัตถุทรงกลมก้อนหนึ่งมีมวล m วิ่งมาด้วยความเร็ว v1 มาชนกับวัตถุทรงกลมอีกก้อนหนึ่งซึ่งมีมวล m เท่ากัน มีความเร็ว v2 ซึ่งวัตถุทั้งสองเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อชนกันแล้ววัตถุทั้งสองติดกันไป จะมีความเร็วเท่าไร
1/2 (v1-v2)
1/2 (v1+v2)
2(v2 - v1)
2(v1 -v2)

44. รถทดลองมวล 3m วิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เข้าชนรถทดลองมวล 6m ซึ่งวิ่งไปในทิศทางเดียวกับมวล 3m ด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที หลังชนรถทดลองมวล 3m มีความเร็ว 2 เมตร/วินาที ในทิศตรงข้ามเดิม อยากทราบว่ารถทดลองมวล 6 m จะมีความเร็วกี่เมตร/วินาที
4
8
12
16

45. ลูกปืนลูกหนึ่งมวล 200 กรัม มีความเร็ว 2 กิโลเมตร/วินาที พุ่งเข้าชนตรงกลางวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นระดับราบลื่น ถ้าลูกปืนทะลุวัตถุไปด้วยความเร็ว 1 กิโลเมตร/วินาที จงหาความเร็วของวัตถุขณะลูกปืนหลุดจากวัตถุพอดี
25 เมตร/วินาที
50 เมตร/วินาที
100 เมตร/วินาที
200 เมตร/วินาที

46. ตุ้มเหล็กมวล 600 กิโลกรัม ตกจากที่สูง 1.25 เมตร เข้าชนปลายบนของเสาเข็มต้นหนึ่งมวล 400 กิโลกรัม แล้วติดกันไป จงหาความเร็วของเสาเข็มและตุ้มเหล็กขณะเริ่มเคลื่อนที่ติดกันไปใช้ g = 10 m/s2
2 เมตร/วินาที
3 เมตร/วินาที
4 เมตร/วินาที
5 เมตร/วินาที

47. วัตถุ A มวล 60 กิโลกรัม เคลื่อนเข้าชนวัตถุ B มวล 40 กิโลกรัม ซึ่งวิ่งไปทางเดียวกันด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที และ 1 เมตร/วินาที ตามลำดับ เมื่อชนกันแล้ว วัตถุทั้งสองติดกันไป จงหาพลังงานที่สูญเสียไปในการชนกันครั้งนี้
300 จูล
500 จูล
700 จูล
900 จูล

48.ปลอกเหล็ก 3 อันเหมือนกันทุกประการสวมอยู่กับแกนลื่นที่อยู่ในแนวระดับ ปลอกเหล็กอันที่ 1 เคลื่อนที่เข้าชนอันที่ 2 ซึ่งอยู่นิ่งแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ด้วยความเร็ว u จากนั้นอันที่ 2 เข้าชนอันที่ 3 แบบเดียวกันอีก หลังชนกันหมดแล้วปลอกเหล็กอันที่ 3 จะมีความเร็วเท่าไร
u
u/2
u/3
u/4

49. รถราง A มีมวล mA วิ่งไปบนรางระดับราบเข้าชนรถราง B มวล mB ซึ่งอยู่นิ่งกับที่ รถทั้ง 2 เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระบนราง ถ้าการชนเป็นแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ จงหาอัตราส่วนของพลังงานที่สูญเสียไปต่อพลังงานเดิม 

50. ทรงกลมมวล m วิ่งด้วยความเร็ว vo เข้าชนตรง ๆ กับมวล 2m ซึ่งอยู่นิ่ง จงหาความเร็วหลังชนของมวลทั้งสอง ถ้าการชนนี้ทำให้พลังงานจลน์สูญเสียไปมากที่สุดโดยวัตถุอยู่บนพื้นระดับเกลี้ยง
vo/4
vo/3
vo/2
vo

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์