31. จากข้อ 30 ภายหลังการชนวัตถุมวล 4 m มีความเร็วเท่าไร
v/5
3v/5
6v/5
8v/5

32. จากข้อ 30 มวล 4m มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าไร
-8mv/5
-2mv/5
2mv/5
8mv/5

33. จากรูป เป็นการชนของวัตถุ 2 ก้อน อยากทราบว่ารูปใดเป็นการชนแบบยึดหยุ่นสมบูรณ์
โจทย์สำหรับคำถามข้อ 34 - 35

วัตถุอันหนึ่งมีมวล 2m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เข้าชนวัตถุอันหนึ่งมวล 3m ซึ่งวางอยู่นิ่งในแนวผ่านศูนย์กลางของมวล จงหาความเร็วหลังชนของวัตถุก้อนที่ถูกชนเมื่อ

34. เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

2v/5
v/2
2v/3
4v/5

35. เป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์
2v/5
v/2
2v/3
4v/5

36. ลูกปืนมวล 5 กรัมมีความเร็ว 1000 เมตร/วินาที วิ่งทะลุผ่านแผ่นไม้มวล 1 กิโลกรัม ทำให้แผ่นไม้มีความเร็ว 4 เมตร/วินาที จงหาความเร็วของลูกปืนหลังทะลุแผ่นไม้เป็นกี่เมตร/วินาที
100
200
300
400

37. วีณาและโชติเป็นนักสเกตมีมวล 60 และ 40 กิโลกรัม ตามลำดับ วิ่งสวนทางกันบนพื้นที่ลื่นมากหลบกันไม่ทัน ชนแบบประสานงาติดกันไป ถ้าวีณาและโชติกำลังวิ่งมาด้วยความเร็ว 10 และ 5 เมตร/วินาที ตามลำดับ จงหาความเร็วหลังนของนักสเกตทั้งสอง
0
2m/s
4 m/s
6 m/s

38. จากข้อ 37 จงหาพลังงานที่เสียไปในการชนกันครั้งนี้
400 จูล
800 จูล
1,700 จูล
2,700 จูล

39.วัตถุมวล 10 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที เข้าชนมวลอีกก้อนหนึ่งมวล 20 กิโลกรัม ซึ่งอยู่นิ่ง วัตถุก้อนแรกกระเด้งกลับด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที จงหาพลังงานจลน์ของระบบเปลี่ยนไปเท่าไร
0
90 จูล
180 จูล
360 จูล

40. รถ A มีมวล 1000 กิโลกรัม จอดอยู่นิ่ง ถูกรถ B มวล 1200 กิโลกรัม วิ่งเข้าชนเมื่อชนแล้วรถทั้งสองติดกันไป มีความเร็ว 4 เมตร/วินาที จงหาว่าก่อนชนรถ B มีความเร็วกี่เมตร/วินาที
2
4
6
8

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์