21. ต้องแทงลูกบิลเลียดมวล 0.2 กิโลกรัม ออกไปจนมีความเร็ว 20 เมตร/วินาที เมื่อลูกบิลเลียดวิ่งไปชนขอบโต๊ะ ปรากฏว่าลูกบิลเลียดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 15 เมตร/วินาที ทำมุม 37o กับแนวเดิม โมเมนตัมจะเปลี่ยนแปลงไปมีค่ากี่นิวตัน.วินาที
4.2
5.6
6.6
7.4

22. ลูกฮอคกี้มวล 0.2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปบนพื้นน้ำแข็งระดับราบในแนวแกน x ด้วยความเร็ว 12 เมตร/วินาที นักฮอคกี้ตีให้มันกระดอนกลับด้วยความเร็ว 18 เมตร/วินาที ในทิศทำมุม 20o กับแนวแกน x ถ้าลูกฮอคกี้สัมผัสไม้ตรีนาน 0.04 วินาที จงหาแรงเฉลี่ยที่ไม้ตีกระทำต่อลูกฮอคกี้ กำหนด sin 20 = 0.342, cos20o = 0.940
62.4 นิวตัน
100.0 นิวตัน
147.8 นิวตัน
187.4 นิวตัน

23. วัตถุก้อนหนึ่งถูกแรงกระทำดังกราฟทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนไป จงหาแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้น เป็นกี่นิวตัน

20
30
40
50

24. มีแรงกระทำกับวัตถุดังรูป ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนั้น (จากวินาทีที่ 1 ถึงวินาทีที่3) จะทำให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมไปเท่าใด (กิโลกรัม-เมตร/วินาที)
10
15
20
25

25. จากข้อ 24 แรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุมีค่ากี่นิวตัน
0.5
2.5
5.0
7.5

26. วัตถุหนึ่งมวล 10 กิโลกรัมเคลื่อนที่ในแนวระดับราบด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาทีไปทางด้านขวา มีแรงกระทำบนวัตถุในทิศไปทางด้านซ้าย ขนาดของแรงแสดงดังกราฟ จงหาความเร็วสุดท้าย v ของวัตถุนี้
5 m/s ไปทางขวา
5 m/s ไปทางซ้าย
10 m/s ไปทางขวา
10 m/s ไปทางซ้าย

27. แรง P แปรไปตามเวลาดังกราฟและกระทำบนกล่องมวล 10 กิโลกรัม ซึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นระดับราบที่มี ส.ป.ส. ของความเสียดทานจลน์ และสถิต เป็น 0.4 จงหาอัตราเร็วของกล่อง เมื่อใช้แรงกระทำไปได้ 4 วินาที ใช้ g = 10 m/s2
3.6 m/s
5.4 m/s
7.2 m/s
9.8 m/s

28. กล่องมวล 10 กิโลกรัม วางนิ่งบนพื้นระดับราบที่มี ส.ป.ส. ของความเสียดทานสถิต และของความเสียดทานจลน์ เป็น 0.50 ใช้แรง T ซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลา ดังรูป กระทำต่อกล่อง เป็นเวลานาน 7 วินาที จงหาอัตราเร็วสูงสุดของกล่องใช้ g = 10 m/s2
4.0 m/s
4.5 m/s
5.0 m/s
5.5 m/s

29. รถทดลอง A และ B มีมวลเท่ากัน วางอยู่บนพื้นราบเกลี้ยง รถ B วิ่งมาชนรถ A ซึ่งอยู่นิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ปรากฏว่ารถ B หยุดนิ่ง ส่วนรถ A วิ่งตรงไปด้วยความเร็วเท่ากับรถ B ที่วิ่งมาชน แสดงว่า
โมเมนตัมคงที่
พลังงานจลน์คงที่
ข้อ 1 และ 2 คงที่
ไม่มีค่าใดคงที่

30. วัตถุมวล 4 m วิ่งด้วยความเร็ว v เข้าชนมวล m ซึ่งอยู่กับที่ในแนวผ่านจุดศูนย์กลางมวล ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานจลน์ความเร็วของมวล m หลังถูกชนเป็นเท่าไร
v/5
3v/5
6v/5
8v/5

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์