1. วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ต้องมีปริมาณใดต่อไปนี้
ความเร่ง
การดล
พลังงานจลน์
พลังงานศักย์

2. การดลที่กระทำบนวัตถุหนึ่งจะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณใดต่อไปนี้
ความเร็ว
โมเมนตัม
พลังงานจลน์
แรง

3. เมื่อวัตถุตั้งแต่ 2 ก้อนขึ้นไปชนกัน ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ
โมเมนตัมของวัตถุแต่ละก้อนไม่เปลี่ยนแปลง
พลังงานจลน์ของวัตถุแต่ละก้อนไม่เปลี่ยนแปลง
โมเมนตัมทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง
พลังงานจลน์ทั้งหมดเปลี่ยนแปลง

4. ถ้าลูกกระสุนปืนใหญ่ ซึ่งถูกยิงออกไปเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศ ลูกปืนใหญ่นั้นมีปริมาณในข้อใดต่อไปนี้
โมเมนตัมทั้งหมดเพิ่มขึ้น
โมเมนตัมทั้งหมดลดลง
พลังงานจลน์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
พลังงานจลน์ทั้งหมดลดลง

5. เมื่อความเร็วของวัตถุหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า จะได้ว่า
ความเร่งของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า
โมเมนตัมของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า
พลังงานจลน์ของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
พลังงานศักย์ของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า

6. วัตถุหนึ่งเมื่อระเบิดแตกออกเป็น 2 เสี่ยง จะพบว่า
ทั้ง 2 เสียงเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้าม ในบางครั้ง
ทั้ง 2 เสียงมีพลังงานจลน์เท่ากันเสมอ
ทั้ง 2 เสียงมีโมเมนตัมเท่ากันเสมอ
ทั้ง 2 เสียงมีโมเมนตัมเท่ากันเสมอ

7. การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์มีปริมาณใดที่คงที่
พลังงานจลน์แต่ไม่ใช่โมเมนตัม
โมเมนตัม แต่ไม่ใช่พลังงานจลน์
ทั้งโมเมนตัมและพลังงานจลน์
ไม่คงที่ทั้งพลังงานจลน์และโมเมนตัม

8. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการชนของวัตถุ

พลังงานจลน์ก่อนชนเท่ากับพลังงานจลน์หลังชน
พลังงานรวมของระบบก่อนการชนเท่ากับพลังงานรวมของระบบหลังการชน
โมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัว เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อระบบไม่เป็นศูนย์
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมใช้ไม่ได้กับวัตถุเดียว

9. บอลลูกหนึ่งมวล 100 กรัม เข้ากระทบไม้ตีด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที และกระดอนออกจากไม้ตีด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที ในทิศตรงข้ามกับตอนเข้ากระทบ จงหาแรงเฉลี่ยที่ไม้ตีกระทำต่อลูกบอล ถ้าลูกบอลกระทบไม้นาน 1 มิลลิวินาที
6.5 x 103 นิวตัน
7.5 x 103 นิวตัน
8.5 x 103 นิวตัน
104 นิวตัน

10. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ถูกทำให้เร่งด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาที2 ไปทางทิศใต้เป็นเวลา 5 วินาที โมเมนตัมของวัตถุก้อนนี้หลังจาก 5 วินาทีเป็นเท่าไร
50 N.s ไปทางเหนือ
50 N.s ไปทางทิศใต้
100 N.s ไปทางทิศเหนือ
100 N.s ไปทางทิศใต้

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์