คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.ปล่อยวัตถุจากดาดฟ้าตึกสูง 100 เมตร ในขณะเดียวกันก็ขว้างวัตถุอีกก้อนหนึ่งจากพื้นล่างขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 50 เมตร/วินาที อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุทั้งสองจึงจะพบกัน
2 วินาที

3 วินาที          

4 วินาที

5 วินาที

2. จากข้อ 2 ขณะพบกัน วัตถุทั้งสองอยู่สูงจากพื้นด้านล่างเท่าใด

20 เมตร

40 เมตร  

60 เมตร

80 เมตร

3. จากข้อ 1 วัตถุทั้งสองถึงพื้นด้วยเวลาต่างกันกี่วินาที
4.47

5.53

7.62

10.00

4. โยนก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นจากหลังคาบ้านซึ่งสูง 8 เมตร ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ถ้าต้องการปล่อยก้อนหินอีกก้อนหนึ่งจากตำแหน่งเดิมให้ตกถึงพื้นด้านล่างพร้อมกับก้อนหินก้อนแรก ต้องปล่อยก้อนหินก้อนที่สองหลังจากโยนก้อนหินก้อนแรกไปแล้วนานกี่วินาที
0.5

0.7

1.3

2.0

5.ปล่อยลูกบอลจากหอคอยสูง 61.25 เมตร หลังจากนั้น 1 วินาทีก็ปาลูกบอลลูกที่สองตามลงมาในแนวดิ่ง ปรากฏว่าลูกบอลทั้งสองถึงพื้นพร้อมกันพอดี จงหาความเร็วต้นของลูกบอลลูกที่สอง กี่เมตร/วินาที

4

8

12

16

6. ถุงทรายถุงหนึ่งตกจากบอลลูน ซึ่งลอยอยู่สูงจากพื้น 120 เมตร ต่อมาอีก 4 วินาที ถุงทรายจึงกระทบพื้นดิน อยากทราบว่าขณะถุงทรายตกจากบอลลูนนั้น บอลลูนกำลังลอยขึ้นหรือลอยลงด้วยความเร็วเท่าใด
ขึ้น, 5 เมตร/วินาที

ลง, 5 เมตร/วินาที

ขึ้น, 10 เมตร/วินาที

ลง, 10 เมตร/วินาที

7. ขว้างวัตถุขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว v ถ้าต้องการขว้างให้สูงกว่าเดิม 2 เท่า จะต้องใช้ขว้างด้วยความเร็วเท่าใด
Ö 2 v

2 v

3 v

4 v

8.ปล่อยวัตถุจากที่สูง H ปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้วยความเร็ว v ถ้าต้องการให้วัตถุถึงพื้นมีความเร็ว a v ต้องปาวัตถุลงจากตำแหน่งเดิมด้วยความเร็ว

2 v

2.3 v

2.5 v

2.8 v

9.ตูมตามโยนลูกหินไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 เมตร/วินาที เมื่อลูกหินขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ก็โยนลูกหินลูกที่สองตามขึ้นไปด้วยความเร็วเท่าลูกแรก อยากทราบว่าหลังจากนั้นอีกนานเท่าใด ลูกหินทั้งสองลูกจึงพบกัน
1.0 วินาที

1.5 วินาที  

2.0 วินาที

2.5 วินาที

10. จากข้อ 9 ลูกหินทั้งสองพบกันที่ความสูงเท่าใด
5 เมตร  

10 เมตร  

15 เมตร  

20 เมตร  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์