คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง 3

วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ พบว่าในวินาทีที่ 8 และวินาทีที่ 12 เคลื่อนที่ได้ทาง 42 เมตร และ 58 เมตรตามลำดับ

1.วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตร/วินาที2

2

4          

6

8

2. วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นกี่เมตร/วินาที

4

8  

12

16

3. วัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตรในช่วงวินาทีแรก
8

10

12

14

ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 4 ถึง 5

วัตถุ A เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งด้วยความเร็วคงตัว 6 เมตร/วินาที ต่อมาอีก 4 วินาที วัตถุ B ก็เริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นด้วยความเร่งคงที่ 6 เมตร/วินาที2

4. วัตถุ B เคลื่อนที่อยู่นานกี่วินาทีจึงไปทันวัตถุ B

4

6

8

10

5.ขณะทันกัน วัตถุ A และ B อยู่ห่างจากจุดนั้นกี่เมตร

24

48

72

96

ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 6 ถึง 9

โยนวัตถุขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึก ด้วยอัตราเร็ว 30 เมตร/วินาที ปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที (g = 10 เมตร/วินาที2)

6. จงหาว่าความสูงของตึกหลังนี้

50 เมตร

100 เมตร

200 เมตร

300 เมตร

7. วัตถุตกกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที
40

50

60

70

8.เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร

กำลังเคลื่อนที่ขึ้น ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที

กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที  

กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที

กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที

9.เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุอยู่ที่ใด
สูงกว่าดาดฟ้า 25 เมตร

ต่ำกว่าดาดฟ้า 25 เมตร  

สูงกว่าดาดฟ้า 50 เมตร

ต่ำกว่าดาดฟ้า 50 เมตร

10. โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที หลังจากถึงจุดสูงสุดแล้ว ก้อนหินก็ตกลงมาถึงจุดที่มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที การกระจัดและระยะทางทั้งหมดที่ก้อนหินเคลื่อนที่ได้ถึงจุดนั้นเป็นเท่าใด (ตอบตามลำดับ)
20 m, 15 m  

15 m, 15 m  

25m, 15 m  

15 m, 25 m  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์