คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกด้วยขนาดความเร็วเท่าเดิมในเวลา 5 วินาที จงหาความเร็วของรถที่เปลี่ยนไป หลังจากเลี้ยวรถไปแล้ว   

20 Ö2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ          

20 Ö2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้

40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้

2. จากข้อ 1 จงหาความเร่งของรถคันดังกล่าว ขณะเลี้ยวรถ

4 Ö2 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

4Ö 2 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้  

8 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

8 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้

3. น้องบีขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรคทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในช่วงที่เบรคเป็นกี่เมตร
10

20

30

40

4. วัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือจากนั้นมีความเร่งไปทางทิศใต้ 5 เมตร/วินาที2 เป็นเวลา 4 วินาที จงหาความเร็วของอนุภาคเป็นเท่าใด
0

14

40 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ

40 เมตร/วินาที ไปทางใต้

5.อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที แล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอวินาที 2 เมตร/วินาที เป็นเวลา 5 วินาทีติดต่อกันไป จงหาความเร็วของอนุภาคนี้เมื่อสิ้นสุดเวลา 5 วินาที เป็นกี่เมตร/วินาที

10

20

30

40

6. จากข้อ 5 อนุภาคนี้เคลื่อนที่ได้ทางเท่าใดในเวลา 5 วินาที

25

50

75

100

7. จากข้อ 5 ถ้าอนุภาคนี้ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอ วินาทีละ 2 เมตร/วินาที จากเริ่มต้นเป็นเวลา 5 วินาที อนุภาคนี้จะอยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นกี่เมตร
10

15

20

25

8.วัตถุ 2 ชิ้น x และ y เคลื่อนที่จาหยุดนิ่งด้วยความเร่งโดยความเร่ง x เป็น 2 เท่าของความเร่งของ y หลังจากวัตถุทั้งสองเดินทางได้ระยะทางเท่ากัน ความเร็ว (vx) และความเร็ว y (vy) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

vx = Ö2 vy

vx = 2vy  

vy = Ö2 vx

vy = 2vx

9.ยิงลูกกระสุนปืนทะลุผ่านแผ่นไม้อัดซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นมีความหนา และสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้าลูกกระสุนปืนทะลุผ่านไม้อัดแต่ละแผ่น ความเร็วจะลดลง 20% จงหาว่าลูกกระสุนปืนจะทะลุไม้อัดไปได้กี่แผ่น
2

3  

4

5

10. มะพร้าวลูกหนึ่งตกจากยอดซึ่งอยู่สูง 5 เมตร อยากทราบว่าลูกมะพร้าวลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาที
0.5  

1.0  

1.5  

2.0  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์