คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง5

แถบกระดาษที่ลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ชนิด 50 ครั้ง/วินาที เป็นดังรูป

1.อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A, D เป็นกี่เมตร/วินาที

0.3

0.6          

0.9

1.2

2. อัตราเร็วที่จุด B เป็นกี่เมตร/วินาที

0.625

0.75  

0.90

1.25

3. อัตราเร็วที่จุด C เป็นกี่เมตร/วินาที
0.3

0.6

0.9

1.2

4. ความเร่งที่จุด x เป็นกี่เมตร/วินาที
12

14

16

18

5.จากแถบกระดาษ แสดงว่ามีการเคลื่อนที่อย่างไร

ความเร็วคงที่

ความเร็วลดลง

ความเร็วเพิ่มขึ้น

ความเร็วลดลง แล้วเพิ่ม

6. สมศรีวิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ อีก 1 วินาทีต่อมา วัดความเร็วได้ 6 เมตร/วินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งของสมศรีในขณะลดความเร็วลง

4 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ

4 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้  

16 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ

16 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้

โจทย์สำหรับข้อ 7 ถึง 10

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ได้กราฟการกระจัดกับเวลาดังรูป

7. กราฟรูปใดแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุอัตราเร็วคงที่

1

2

3

4

8.กราฟรูปใดแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ อัตราเร็วเพิ่มขึ้น

1

2  

3

4

9.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่
1

2  

3

4

10. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความหน่วง
1  

2  

3  

4  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์