คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดเมื่อเคลื่อนที่ได้ไกล 50 เมตรจากจุดเริ่มต้น
10

15          

20

25

โจทย์สำหรับข้อ 2 ถึง 3

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากจุดหยุดนิ่ง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ s ดังรูป

2. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 20 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที

7.65

8.80  

10.95

12.0

3. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 100 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
20.00

22.22

26.67

30.98

4. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีความเร็วเริ่มต้น 20 เมตร/วินาที และมีความเร่งเปลี่ยนแปลงตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที

10

20

30

40

ตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที

5.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่

6. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการกระจัดอย่างสม่ำเสมอ
 

7. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วคงที่
 

8.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

9.รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศใต้อีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 10 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้เป็นกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
80

100  

120

140

10. จากข้อ 9 รถยนต์คันนี้มีความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
80  

100  

120  

140  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์