คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. เขาทรายออกวิ่งจากค่ายมวยไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร จงหาการกระจัดของเขาทรายจากค่ายมวยเป็นกี่กิโลเมตร
4

20          

24

28

2. หนูแดงวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวรอบสนาม 400 เมตร หนูแดงวิ่งทั้งหมด 10 รอบ จงหาระยะทางและการกระจัดที่ได้
400 เมตร, 400 เมตร

4000 เมตร, 0  

4000 เมตร, 400 เมตร

4000 เมตร, 4000 เมตร

3. จากข้อ 2 ถ้าหนูแดงใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 8 นาที 20 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการวิ่ง (ในหน่วยเมตร/วินาที)
4

8

12

16

4. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังกราฟ จงหาการกระจัดและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 20 วินาที
การกระจัด 0 ระยะทาง 40 เมตร

การกระจัด 0 ระยะทาง 80 เมตร

การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 40 เมตร

การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 80 เมตร

5.จากข้อ 4 ที่เวลา 10 วินาที อนุภาคนี้มีความเร็วกี่เมตร/วินาที

0.25

0.50

1.00

2.00

6. จากข้อ 4 อนุภาคนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที
0

1  

2

4

7. จากข้อ 4 จะได้กราฟความเร็ว-เวลา สอดคล้องกับกราฟตามข้อใด
 

จากกราฟที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถามข้อ 8 ถึง 11

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง v2 กับ s ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง

8.วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตร/วินาที2

1

2  

3

4

9.วัตถุเคลื่อนที่ได้ทาง 36 เมตร ในเวลากี่วินาที
4

6  

8

10

10. เมื่อสิ้นสุดวินาทีที่ 20 วัตถุเคลื่อนที่ได้ทางกี่เมตร
200  

300  

400  

500  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์