31. ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอน้ำเท่ากับ 2,260,000 J/kg และความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น 4,200 J/kg.K จงหาพลังงานในการทำให้น้ำ 1 ลิตร อุณหภูมิ 20oC กลายเป็นไอจนหมด
0.336 MJ
1,930 MJ
2,260 MJ
2,350 MJ
2,596 MJ
32. ถ้าความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งเป็น 333,000 จูล/กิโลกรัม ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น 4,200 J/kg.K และความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอน้ำเป็น 2,250,000 จูล/กิโลกรัม จงหาพลังงานความร้อนที่จะทำให้น้ำแข็ง 1 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0oC กลายเป็นไอน้ำ 100oC จนหมด
333,000 จูล
753,000 จูล
2,250,000 จูล
2,583,000 จูล
3,003,000 จูล

33. แท่งเหล็กมวล 0.5 กิโลกรัม จะต้องมีอุณหภูมิเท่าใดจึงจะทำให้น้ำแข็ง 0.05 กิโลกรัม อุณหภูมิ -10oC กลายเป็นน้ำที่ 50oC เมื่อวัตถุทั้งสองวางแตะกัน (c เหล็ก = 470 J/kg.K)

70oC
96oC
120oC
161oC
170oC
34. กระป๋องทองแดงมวลน้อยมากใบหนึ่ง บรรจุน้ำ 0.1 กิโลกรัม ที่ 20oC วางอยู่ในช่องทำน้ำแข็งของตู้เย็นซึ่งดึงความร้อนออกได้ในอัตรา 1 กิโลจูล/นาที นานเท่าไรน้ำทั้งหมดจึงกลายเป็นน้ำแข็งที่ 0oC
0.42 นาที
4.2 นาที
8.4 นาที
42 นาที
84 นาที
35. น้ำแข็งมวล 0.5 กิโลกรัม ที่ -10oC อยู่ในภาชนะซึ่งมีค่าความจุความร้อนจำเพาะต่ำมาก ได้รับความร้อนในอัตรา 105 จูล/นาที ถ้าให้ความร้อนนาน 3 นาที อุณหภูมิขณะนั้นเป็นเท่าใด สมมติภาชนะไม่ดูดกลืนความร้อน
29oC
37oC
58oC
64oC
137oC
36. น้ำแข็งตกจากหยุดนิ่งลงในทะเลสาบอุณหภูมิ 0oC และมวล 0.5% หลอมละลาย จงคำนวณหาความสูงที่น้อยที่สุดที่น้ำแข็งตก
33.3 เมตร
66.6 เมตร
166.5 เมตร
666 เมตร
1,665 เมตร
37. ให้พลังงานความร้อนอย่างสม่ำเสมอแก่ก้อนน้ำแข็งอุณหภูมิ 0oC ซึ่งได้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาดังกราฟ กำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวและกลายเป็นไอของน้ำเป็น 336,000 จูล/กิโลกรัม และ 2,260,000 จูล/กิโลกรัม ตามลำดับ จงหาค่า t1
5 นาที
8 นาที
9 นาที
12 นาที
15 นาที่
38. จากข้อ 37 จงหาค่า t2
16.0 นาที
26.9 นาที
30.9 นาที
35.9 นาที
หาค่าไม่ได้เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนดมวล
39. จากรูป แสดงอุณหภูมิและเวลาเมื่อของแข็งมวล 100 กรัม ได้รับความร้อนจากตัวทำความร้อนขนาด 100 จูล/วินาที ที่จุ่มอยู่ภายใน การทดลองนี้ป้องกันการถ่ายเทความร้อนเป็นอย่างดี ความจุความร้อนจำเพาะของของแข็งและความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของสารนั้นเป็นเท่าใด
125 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
917 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
1,250 J/kg.K, 1.5 x 104 J/kg
1,250 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
1,250 J/kg.K, 1.5 x 105 J/kg
40. น้ำแข็ง 15 กิโลกรัม ที่ -50oC ละลายกลายเป็นน้ำที่ 20oC การนี้น้ำแข็งได้รับความร้อนเท่าใด
2.99 x 106 จูล
6.26 x 106 จูล
6.72 x 106 จูล
7.98 x 106 จูล
9.41 x 106 จูล

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์