21. โลหะมวล 10 กิโลกรัม มีความจุความร้อนจำเพาะ 400 J/kg.K ลากให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 100 เมตร และมีแรงเสียดทาน 50 นิวตัน โดยที่ 40% ของงานเนื่องจากแรงเสียดทานทำให้เกิดความร้อนแก่ก้อนโลหะ จงหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของก้อนโลหะ
0.050oC
0.125oC
0.500oC
0.750oC
1.250oC
22. ลูกปืนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 100 เมตร/วินาที เข้าชนผนัง ถ้า 90% ของพลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแก่ลูกปืน จงหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของลูกปืนเมื่อความจุความร้อนจำเพาะของลูกปืนเป็น 100 J/kg.K
5oC
10oC
45oC
50oC
100oC
23. น้ำแข็ง 0oC มวล 2 กิโลกรัม ใส่ลงในน้ำ 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 20oC จงหาอุณหภูมิสุดท้าย
-40oC
-30oC
-20oC
0oC
10oC
24. น้ำแข็งอุณหภูมิ 0oC มีมวลเท่ากับไอน้ำอุณหภูมิ 100oC เมื่อผสมกันจะมีอุณหภูมิเท่าใด
0oC
12oC
48oC
64oC
100oC
25. น้ำแข็งมวล 0.1 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0oC เมื่อให้พลังงานความร้อน W จูล น้ำแข็งจะละลายไป 0.08 กิโลกรัม ถ้าให้พลังงานความร้อน 2 W จูล อุณหภูมิสุดท้ายจะเป็นเท่าใด
0oC
12oC
48oC
64oC
100oC
26. จะต้องใช้พลังงาน 1,260 จูล ในการทำให้ของแข็ง x มวล 0.02 กิโลกรัม เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลวโดยอุณหภูมิคงที่ และพบว่าจะต้องใช้พลังงานความร้อน 1,512 จูล ในการทำให้ของแข็ง y มวล 0.03 กิโลกรัม เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน จงหาอัตราส่วนความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวระหว่าง x กับ y
1 : 1
5 : 4
4 : 5
5 : 6
6 : 5
27.น้ำ 1 ลิตร อุณหภูมิ 30oC อยู่ในตู้เย็นซึ่งจะดูดพลังงานความร้อนออกจากน้ำในอัตรา 10,000 จูล ต่อนาที จงหาว่าเป็นเวลานานเท่าใดน้ำจึงกลายเป็นน้ำแข็งที่ 0oC
12.6 นาที
33.3 นาที
45.9 นาที
62.6 นาที
76.8 นาที
28. ถ้าน้ำแข็งมวล m กิโลกรัม อุณหภูมิ 271 เคลวิน ผสมกับน้ำมวล m กิโลกรัม อุณหภูมิ 368 เคลวิน และมีอุณหภูมิสุดท้าย 280 เคลวิน เมื่อความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งเป็น
1.176 J/kg.K
2,100 J/kg.K
3,360 J/kg.K
4,200 J/kg.K
6,006 J/kg.K
29. อุณหภูมิของน้ำตกที่จุดตกบนห้าผาและที่ผิวน้ำเป็น 20oC และ 20.24oC ตามลำดับ จงหาความสูงของหน้าผา
50 เมตร
75 เมตร
100 เมตร
150 เมตร
200 เมตร
30. มวล 20 กิโลกรัม ความจุความร้อนจำเพาะ 1,680 J/kg.K ตกลงสู่โลก ถ้าไม่มีแรงของอากาศจะมีความเร็ว 1,000 เมตร/วินาที แต่เนื่องจากมีแรงต้านของอากาศทำให้มีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จงหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมวล
47.62 เคลวิน
107.14 เคลวิน
125.00 เคลวิน
250 เคลวิน
298 เคลวิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์