11. ความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงเป็น 400 J/kg.K จะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดในการทำให้ทองแดง 0.1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิเปลี่ยนจาก 3o C เป็น 8o C
40 จูล
50 จูล
120 จูล
200 จูล
400 จูล
12. คาลอรีมิเตอร์มวล 0.1 กิโลกรัม มีความจุความร้อนจำเพาะ 200 J/kg.K ถูกทำให้ร้อนจากเป็น 40oC จงหาความจุความร้อนของคาลอรีมิเตอร์
20 จูล/เคลวิน
200 จูล/เคลวิน
600 จูล/เคลวิน
800 จูล/เคลวิน
ไม่มีข้อใดถูก
13. ทองแดงมวล 0.02 กิโลกรัม อุณหภูมิ 60oC ใส่ลงในคาลอริมิเตอร์ทองแดงมวล 0.1 กิโลกรัม ซึ่งมีน้ำอยู่ 0.01 กิโลกรัม และอุณหภูมิขณะนั้น 10 oC จงหาอุณหภูมิสุดท้าย (c ทองแดง = 390 J/kg.K)
14.4 oC
17.8 oC
18.3 oC
35.0 oC
38.0 oC
14. A และ B เป็นของเหลวชนิดเดียวกัน B มีมวลเป็นสามเท่าของ A และ B มีอุณหภูมิ 20oC เมื่อผสมกันจะมีอุณหภูมิ 50oC จงหาอุณหภูมิของ A
60oC
80oC
100oC
140oC
หาค่าไม่ได้เนื่องจากโจทย์ไม่กำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะ
15. จงหาอุณหภูมิผสมของน้ำ 5 ลิตร อุณหภูมิ 20oC กับน้ำ 10 ลิตร อุณหภูมิ 80 oC (ไม่มีการสูญเสียพลังงานให้แก่สิ่งแวดล้อม)
30.0oC
46.7oC
50.0oC
60.0oC
62.5oC
16. ก้อนทองแดงมวล 0.05 กิโลกรัม 250 oC ใส่ลงในคาลอรีมิเตอร์ทองแดงมวล 0.075 กิโลกรัม ซึ่งมีน้ำอยู่ 0.0325 กิโลกรัม และอุณหภูมิ 25 oC จงหาอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำ (ความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงเท่ากับ 420 J/kg.K)
30oC
35oC
40oC
45oC
50oC
17. เตาไฟฟ้าจ่ายพลังงานความร้อนออกไปในอัตรา 8,000 จูลต่อนาที จงหาว่าจะใช้เวลานานเท่าใดในการทำให้น้ำ 0.2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 20oC เป็น 100oC
2.0 นาที
2.5 นาที
4.2 นาที
8.4 นาที
10.5 นาที
18. อลูมิเนียมมวล 0.12 กิโลกรัม อุณหภูมิ 60oC ความจุความร้อนจำเพาะ 840 J/kg.K ใส่ลงในของเหลวมวล 0.1 กิโลกรัม อุณหภูมิ 283 เคลวิน ซึ่งอยู่ในคาลอรีมิเตอร์ อลูมิเนียมมวล 0.01 กิโลกรัม จนมีอุณหภูมิสุดท้ายเป็น 313 เคลวิน จงหาค่าของความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว
588 J/kg.K
756 J/kg.K
1,764 J/kg.K
2,016 J/kg.K
2,268 J/kg.K
19. จงหาความจุความร้อนของโลหะผสม ซึ่งผสมระหว่างโลหะ x มวล m1 กิโลกรัม มีความจุความร้อนจำเพราะ c1 และโลหะ y มวล m2 ความจุความร้อนจำเพาะ c2 และมีความหนาแน่น  r1 และ  r2 ตามลำดับ
1/2 (m1c1, + m2c2)
m1c1 + m2c2

  r1c1 + r2c2
ไม่มีข้อใดถูก
20. จากข้อ 19 จงหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของโลหะผสม
1/2(c1 +c2)
c1 + c2  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์