1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำ 80o C และ 20o C ตามลำดับ ถ้าอุณหภูมิของวัตถุหนึ่งตรงสเกล 50o C แสดงว่าวัตถุนั้นมีอุณหภูมิ
31.5oC
37.5o C
50.0o C
62.5o C
83.3o C
2. อลูมิเนียมมวล 1 กิโลกรัม อุณหภูมิ 15o C ได้รับพลังงานความร้อน 13,500 จูล ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 30o C ความจุความร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมมีค่าเท่าใด
45 J/kg.K
90 J/kg.K
300 J/kg.K
450 J/kg.K
900 J/kg.K
3. ทองแดงมวล 1 กิโลกรัม ได้รับความร้อนจากเตาไฟฟ้าขนาด 50 วัตต์ อุณหภูมิเพิ่มจาก 15o C เป็น 50o C ถ้าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงเท่ากับ 300 J/kg.K แล้วทองแดงจะได้รับความร้อนเท่าใด
5.85 x 103 จูล
1.37 x 104 จูล
1.95 x 104 จูล
1.20 x 105 จูล
1.32 x 105 จูล
4. จากข้อ 3 ถ้าเตาไฟฟ้าทำงาน 5 นาที สิ่งแวดล้อมได้รับพลังงานเท่าใด
1.3 x 103 จูล
4.5 x 103 จูล
9.2 x 103 จูล
1.5 x 104 จูล
1.2 x 105 จูล
5. เหล็กมวล 500 กรัม ได้รับความร้อนจากเตาไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ อุณหภูมิของเหล็กเปลี่ยนไปในช่วง 80 วินาทีแรกดังรูป ความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กมีค่าเท่าใด
0.48 J/kg.K
220 J/kg.K
320 J/kg.K
480 J/kg.K
1}440 J/kg.K
6. เงินมวล 80 กรัม มีอุณหภูมิลดลงจาก 100o C เหลือ 10o C จะคายความร้อนออกเท่าใด (C = 234 J/kg.K)
187.2 จูล
1,685 จูล
187 กิโลจูล
1,685 กิโลจูล
1,872 กิโลจูล
7. เทน้ำ 0.08 กิโลกรัม 100o C ลงในกระป๋องทองแดงมวล 0.06 กิโลกรัม ที่ 30o C อุณหภูมิสุดท้ายของกระป๋องและน้ำเป็นเท่าใด สมมติพลังงานไม่ถ่ายเอออกนอกระบบ (C ทองแดง = 390 J/kg.K)
21.5o C
34.6o C
91.5o C
92.3o C
95.4o C
8. โลหะมวล 0.5 กิโลกรัม อุณหภูมิ 200o C ถูกหย่อนลงในน้ำมวล 0.05 กิโลกรัม ที่ 0o C ซึ่งบรรจุอยู่ภายในภาชนะมวล 0.025 กิโลกรัม ความจุความร้อนจำเพาะ 850 J/kg.K อุณหภูมิสุดท้าย 50o C ความจุความร้อนจำเพาะของโลหะนั้นเป็นเท่าใด
14 J/kg.K
126 J/kg.K
140 J/kg.K
154 J/kg.K
462 J/kg.K
9. ลูกปืนตะกั่วอัตราเร็ว 200 เมตร/วินาที ถูกทำให้หยุดนิ่งและพลังงานทั้งหมดทำให้ตัวลูกปืนร้อนขึ้น อุณหภูมิของลูกปืนเปลี่ยนไปเท่าใด (C = 130 J/kg.K)
1.5o C
15o C
154o C
308o C
ข้อมูลไม่เพียงพอ
10. น้ำปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 0o C กลายเป็นน้ำแข็งที่ 0oC จะมีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เมตร จงหาอัตราส่วนของความหนาแน่นของน้ำต่อน้ำแข็ง
1 : 1
1 : 10
11 : 1
10 : 11
11 : 10

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์