61. ในการยิงลูกหินมวล 50 กรัม โดยการออกแรงดึงยางของหนังสติ๊กใหืยืดกับระยะยืด เขียนเป็นกราฟได้ดังรูป เมื่อปล่อยลูกหินจากตำแหน่งที่ยืดออกมา 10 เซนติเมตร ลูกหินจะมีพลังงานจลน์เท่าไร
1.5 จูล
1.7 จูล
1.9 จูล
2.1 จูล

62. จากข้อ 61 ลูกหินจะหลุดออกจากหนังสติ๊กด้วยอัตราเร็วเท่าไร
3.2 เมตร/วินาที
4.6 เมตร/วินาที
6.4 เมตร/วินาที
8.2 เมตร/วินาที

63. ปืนสปริงมีค่านิจของสปริง 500 นิวตัน/เมตร เมื่ออัดลูกกระสุนมวล 20 กรัม ทำให้สปริงหดเป็นระยะ 10 ซม. แล้วยิงลูกกระสุนขึ้นไปในแนวดิ่ง อยากทราบว่าลูกกระสุนขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร
6.25
9.50
12.50
15.00

64. เมื่อออกแรงยืดสปริง A และ B ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืดเป็นไปตามกราฟดังรูป สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
สปริง A มีค่านิจมากกว่าสปริง B
สปริง A ยืดหดมากกว่าสปริง B เมื่อแรงกระทำเท่ากัน
เมื่อออกแรงกระทำเท่ากัน สปริง A มีพลังงานศักย์น้อยกว่าสปริง B
เมื่อสปริงยืดเท่ากันสปริง A มีพลังงานศักย์มากกว่าสปริง B

65. เมื่อยดสปริงสองเส้น ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืดเป็นไปตามกราฟดังรูป สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ค่านิจของสปริง A มากกว่าสปริง N
เมื่อออกแรงเท่า ๆ กัน สปริง A ยืดได้มากกว่าสปริง B
เมื่อดึงสปริงออกเป็นระยะเท่า ๆ กัน พลังงานศักย์ของสปริง1 A น้อยกว่าของสปริง B
เมื่อออกแรงเท่า ๆ กัน พลังงานศักย์ของสปริงทั้งสองจะมีค่าเท่ากัน

66. จากรูปสปริงทั้งสองเส้นมีความยาวปกติ จากนั้นดันมวล 1 กิโลกรัม จาก A ไป B แล้วปล่อยให้เคลื่อนที่บนพื้นระดับราบลื่น มวลนี้จะมีความเร็วเท่าไรขณะผ่าน A
0.5 เมตร/วินาที
0.6 เมตร/วินาที
0.7 เมตร/วินาที
0.8 เมตร/วินาที

67. ปล่อยมวลให้เคลื่อนที่จากเดิมอยู่นิ่ง และสปริงยังไม่ยืดหรือหด จงหาว่ามวล 10 กิโลกรัม เข้าชนพื้นระดับด้วยความเร็วเท่าไร (พื้นเอียงลื่น)
5.3 เมตร/วินาที
6.4 เมตร/วินาที
7.8 เมตร/วินาที
9.0 เมตร/วินาที

68. ปล่อยวัตถุมวล 5 กิโลกรัม ให้ตกลงมาจากเดิม ซึ่งอยู่นิ่งดังรูป และสปริงไม่ยืดหรือหด ขณะที่เริ่มปล่อย จงหาระยะที่มวล 5 กิโลกรัม ตกลงมาได้ไกลที่สุดก่อนจะหยุด เมื่อสปริงมีค่านิจ 300 นิวตัน/เมตร
0.1 เมตร
0.2 เมตร
0.3 เมตร
0.4 เมตร

69. ในการยืดหนังสติ๊กเพื่อยิงลูกหินมวล 20 กรัม ถ้าแรงที่ดึงยางให้ยืดกับระยะยืด เขียนเป็นกราฟได้ดังรูป เมื่อปล่อยลูกหินจากตำแหน่งที่ยืดออกมา 8 ซม. ลูกหินจะหลุดออกไปด้วยพลังงานจลน์กี่จูล
1.6
8.0
16.0
80.0

70. จากข้อ 69. ถ้ายิงลูกหินขึ้นตรง ๆ ลูกหินขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร
4
8
16
40

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์