คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

21.จากรูปเป็นข้อมูลจากการทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน โดยแกนนอนเป็นน้ำหนักถุงทราย แกนตั้งเป็นแรง F ที่ดึงทำให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ของการทดลองนี้มีค่าเท่าไร

0.30

0.37

0.40

0.50

22.แท่งเหล็กหนัก 120 N มี W1 และ W2 แขวนที่ปลายพยุงไว้ด้วยเชือก A และ B ดังรูป เชือกแต่ละเส้นทนแรงดึงได้เพียง 500 N ถ้า W2 จะต้องหนักเป็น 2 เท่าของ W1 จงหาค่ามากที่สุดของ W1 ในหน่วยนิวตันที่จะแขวนอยู่ได้โดยที่เชือกไม่ขาด

176 N

178 N

179 N

180N

23.คานสม่ำเสมอ มวล 2 กิโลกรัม ความยาว 1 เมตร มีไม้หมอนหนุนไว้กึ่งกลางคานคือ จุด P และมีมวลแขวนไว้ดังรูป ถ้าต้องการให้คานอยู่ในแนวระดับ จะต้องแขวนมวลทางขวามือของจุด P ตามข้อใด

ก. 2 กิโลกรัม ที่ตำแหน่งห่างจาก P 40 เซนติเมตร

ข. 4 กิโลกรัม ที่ตำแหน่งห่างจาก P 30 เซนติเมตร

ค. 6 กิโลกรัม ที่ตำแหน่งห่างจาก P 20 เซนติเมตร

ง. 8 กิโลกรัม ที่ตำแหน่งห่างจาก P 10 เซนติเมตร

ก , ข และ ค

ข และ ค

ข เท่านั้น

คำตอบเป็นอย่างอื่น

24.คานสม่ำเสมอ AB ยาว 6 เมตร วางพาดตามแนวระดับอยู่บนลิ่ม 2 อัน ที่จุด X และ Y ห่างจากปลาย A เป็นระยะ 1 และ 4 เมตร ตามลำดับ แรงน้อยที่สุดที่สามารถทำให้คานเผยอขึ้นจากลิ่มได้ต้องกระทำอย่างไร

กดปลาย A

กดปลาย B

ยกปลาย B

ยกปลาย A

25.ทรงกระบอกตันน้ำหนัก W วางอยู่ที่ซอกผนังดังรูป ถ้าหากว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นเป็น 1/3 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผนังมีค่าเป็นศูนย์ แรง P มีค่าเป็นสองเท่าของน้ำหนักของทรงกระบอกนี้ แสดงว่าแรงปฏิกิริยาที่ตำแหน่ง A มีค่าเป็นเท่าใด

0.3 W

0.4 W

0.8 W

W

26. จากปัญหาในข้อ 25 ถ้าต้องการให้ทรงกลมตันนี้เริ่มหมุนได้ในในทิศทวนเข็มนาฬิกา ระยะ d ควรมีค่าเป็นอย่างน้อยเท่าใด

0.3 r

0.4 r

0.5 r

0.6 r

27. ทรงกระบอกตันมวล 40 กิโลกรัม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1.00 เมตร วางอยู่บนพื้นและมีแรง F ขนาด 500 นิวตัน พยายามหมุนทรงกระบอกดังรูป ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างกำแพงและทรงกระบอก เป็น 0.2 ส่วนพื้นไม่มีความฝืด จงหาค่า h ที่น้อยที่สุดในหน่วยเซนติเมตร ที่ทรงกระบอกพร้อมที่จะหมุนได้

0.1 m

0.2 m

0.3 m

0.4 m

28.บานพับ A และ b ยึดประตูหนัก 400 N บานพับ A รับน้ำหนักประตู 3/4 ของน้ำหนักทั้งหมด จงหาขนาดของแรงที่บานพับ B กระทำต่อประตู ถ้าความกว้างของประตูเป็น 1 m และบานพับทั้งสองห่างกัน 2 m (ตอบเฉพาะจำนวนเต็มในหน่วยนิวตัน, ทศนิยามใส่ 00)

130 N

141 N

151 N

161 N

29. แผ่นโลหะกลมแบนสม่ำเสมอมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร วางซ้อนกันอย่างมีระเบียบบนพื้นเอียงที่ทำมุม 45 องศากับแนวระดับดังรูป ถ้าแรงเสียดทานระหว่างแผ่นโลหะ และพื้นเอียงมีค่ามาก จงหาว่าจะซ้อนแผ่นโลหะเหล่านี้ได้มากที่สุดเท่าไร โดยไม่มีการล้มเกิดขึ้น

7 แผ่น

8 แผ่น

16 แผ่น

18 แผ่น

30. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ก. สำหรับผิวคู่หนึ่ง ๆ แรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจลน์เสมอ

ข. วัตถุที่มีขนาดอยู่ในสภาพสมดุลอย่างสมบูรณ์เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำเป็นศูนย์

ค. ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงเพราะว่าวัตถุมีความเฉื่อย

ง. วัตถุก้อนหนึ่งแขวนอยู่นิ่งกับตาชั่งสปริง แรงคู่ปฏิกิริยาของน้ำหนักของวัตถุก้อนนี้คือ แรงที่ตาชั่งกระทำต่อวัตถุ

ข้อ ก, ข, ค ถูก

ข้อ ข, ค, ง ถูก

ข้อ ค ถูก

ไม่มีข้อถูก

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์