คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

11.ลิ่มอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทาน m1 และ m2 ผูกไว้ดังรูป m1, m2 และมุม qต้องสัมพัทธ์กันอย่างไรจึงจะทำให้ลิ่มไม่เลื่อน (ไม่คิดแรงเสียดทานระหว่าง m1 กับพื้นเอียงของลิ่ม)

m1 = m2cosq

m2 = m1 cosq

m1 = m2 sinq

m2 = m1 sinq

12.ไม้สี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งมีมวล m เท่ากับ 2 กิโลกรัม วางบนพื้นเอียงทำมุม 30o กับแนวราบดังรูป ถ้ากำหนดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเท่ากับ 0.6 จงหาแรงน้อยที่สุดที่จะดึงไม้แท่งนี้ขึ้นไปตามพื้นเอียง กำหนดค่า g = 10 เมตร/วินาที2 , sin30o = 0.50 cos30o = 0.87

18.4 นิวตัน

20.4 นิวตัน

23.4 นิวตัน

25.3 นิวตัน

13.มวล A 5 กิโลกรัม มวล B 10 กิโลกรัม โยงกันด้วยเชือกเส้นหนึ่งคล้องผ่านรอกที่ไม่มีความฝืดดังในรูป ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างมวลกับพื้นเท่ากับ 0.4 ทั้งสองก้อน จงหาค่าแรง F ที่พอดีดึงมวลทั้งระบบขึ้นไปด้วยความเร็วคงที่

17 นิวตัน

25 นิวตัน

40 นิวตัน

82 นิวตัน

14. กล่องไม้สี่เหลี่ยมมวล m ไถลลงมาตามพื้นเอียงทำมุม 30o กับแนวราบ สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผิวของกล่องกับพื้นเอียงเท่ากับ 0.2 ความเร่งของกล่องขณะลงมาตามพื้นเอียงเท่ากับเท่าไร (กำหนดค่า g = 10 เมตร/วินาที2)

1.73 เมตร/วินาที2

3.27 เมตร/วินาที2

3.50 เมตร/วินาที2

6.73 เมตร/วินาที2

15.เด็กชายเอกเล่นกระดานลื่นที่ลาดเอียงทำมุมq กับพื้นดิน กระดาษลื่นนั้นมีความยาว 10 เมตร ถ้าเด็กชายเอกลื่นลงจากปลายบนของกระดาษลื่นด้วยความเร็วต้นเท่ากับศูนย์ ปรากฏว่าเขาจะถึงพื้นภายในเวลาÖ 5 วินาที แสดงว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดานลื่นมีค่าเท่าใด (กำหนด sin = 3/5)

0.15

0.20

0.25

0.30

16. ทรงกลมตันหนัก 5 นิวตัน วางอยู่บนระนาบเอียงที่ไม่มีแรงเสียดทาน 2 อัน ซึ่งทำมุม 30o และ 60o กับพื้นราบดังรูป ข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง กำหนดให้ tan30o = 0.577, tan60o = 1.732

N1-N2 = 1.83 N

N2-N1 = 1.83 N

N1-N2 = 2.83 N

N2-N1 = 2.83 N

17.ท่อน้ำยาว 2 ท่อ แต่ละท่อหนัก 40 กิโลกรัม วางชิดกันตามยาวบนพื้นเกลี้ยง ถ้านำท่อลักษณะเหมือนกันวางซ้อนสองท่อแรกดังในรูป แรง H ในแนวราบจะต้องมีค่าอย่างน้อยเท่าไร ที่จะทำให้ท่อไม่แยกจากกัน กำหนด sin30o = 0.50, cos 30o = 0.87

115 N

240 N

350 N

460 N

18.นาย ก.สามารถกระทำแรงต่อเชือกที่ผูกติดกับกระดานเลื่อนได้สูงสุด 500 N เชือกทำมุม 30o กับแนวระดับ ถ้าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นกับกระดานเลื่อนเป็น 0.25 จงหามวลมากที่สุดของกระดานเลื่อนที่นาย ก. สามารถลากไปด้วยอัตราเร็วคงที่

147 kg

173 kg

198 kg

210 kg

19.จากรูป โต๊ะไม่มีความเสียดทานและผิวสัมผัสระหว่างมวลทั้งสองมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตและจลน์เป็น 0.4 และ 0.3 ตามลำดับ มวล m กี่กิโลกรัมที่จะทำให้ระบบเริ่มเคลื่อนที่

1.2 kg

1.4 kg

1.6 kg

2 kg

20. ผลการทดลองของการใช้แรงดึงแผ่นไม้บนพื้นราบ โดยมีถุงทรายอยู่บนแผ่นไม้ แล้วใช้แรงดึงพอดีให้แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่ได้ ความสัมพันธ์แสดงได้ดังกราฟ จากกราฟแสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตเป็นเท่าใด

0.25

0.5

1

2

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์