คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.ผูกมวล m ติดกับปลายเชือกที่มีมวล m แล้วแขวนไว้กับเพดานดังรูป ความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกเป็นเท่าใด

mg

3/2 mg 

2 mg

5/2 mg

2.มวล m แขวนไว้ดังรูป และถูกตรึงไว้ด้วยแรง F ในแนวระดับ เมื่อ = 60o ความตึงของเส้นเชือกจะเป็นเท่าใด

mg/2

Ö3mg/2

Ö3 mg

2 mg

3.จากข้อ 2 ความเร่งของมวล m ทันทีหลังจากตัดแรง F ออก จะเป็นเท่าใด
0.50 g

0.71 g

0.87 g

1.00 g

4. เอาเชือกเส้นหนึ่งผูกที่มุมบนทั้งสองข้างของกรอบรูปซึ่งหนัก 8.0 นิวตัน แล้วตอกตะปูตัวหนึ่งแขวนข้างฝาโดยตะปูอยู่ที่กึ่งกลางความยาวของเชือกพอดี ปรากฏว่าเส้นเชือกทำมุม 30o กับกรอบรูปเท่ากันทั้งสองข้าง จงหาความตึงของเชือก
4 N

6N

8N

10N

5.ชายคนหนึ่งมีมวล 55 กิโลกรัม ห้อยอยู่ด้วยเชือกสองเส้นดังในรูป จงหาความตึงในเส้นเชือกทั้งสอง กำหนดให้ sin15o = 0.25 cos15o = 0.96 g = 10 เมตร/วินาที2

275 นิวตัน

540 นิวตัน

550 นิวตัน

1100 นิวตัน

6. แขวนวัตถุมวล m ด้วยเชือกเบาดังรูป ถ้าแรงตึงในเส้นเชือกตามแนวระดับมีขนาด 60 นิวตัน จงหาน้ำหนักของวัตถุนั้น

30 N

60/Ö30N

60 Ö3N

120 N

7. เชือกเบาเส้นหนึ่งผูกกับกำแพงที่จุด A พาดผ่านตะปู B เกลี้ยงซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับจุด A และห่างจาก A 1.60 เมตร ส่วนปลายเชือกที่เหลือผูกกับมวล 10 กิโลกรัม และมีวงแหวนมวล 0.2 กิโลกรัม ร้อยเข้าไปในเส้นเชือกดังรูป โดยวงแหวนและเชือกไม่มีแรงเสียดทานต่อกัน จงหาว่าวงแหวนอยู่ต่ำกว่าระดับ AB เท่าไร

8 มิลลิเมตร

6 มิลลิเมตร

4 มิลลิเมตร

3 มิลลิเมตร

8.ถาดน้ำกับน้ำมีมวลรวมกันเท่ากับ M วางอยู่แล้วบนตาชั่ง นำก้อนวัตถุมวล m ปริมาตร V มาใส่ลงในถาดและจมลงในน้ำมัน อยากทราบว่าตาชั่งจะชี้น้ำหนักเท่าไร กำหนดให้ว่าน้ำมีความหนาแน่น r และค่าความโน้มถ่วงของโลกเป็น g

(M+m-r )g

(M+m+r )g

(M+m)g

(M+ rv)g

9.มวล 1 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงมวล 10 กิโลกรัม ซึ่งทำมุม 30 องศากับแนวระดับ ถ้ามวล 1 กิโลกรัม สามารถวางอยู่บนพื้นเอียงได้ในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 5 เมตร/วินาที จงหาว่าพื้นเอียงจะต้องออกแรงกระทำในแนวตั้งฉากกระทำต่อมวล 1 กิโลกรัมเท่าใด

5.0 N

8.66 N

10.0 N

ข้อมูลที่กำหนดให้ไม่เพียงพอ

10. แขวนลวดวงกลมนัก 8 นิวตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตรไว้กับเพดานอย่างสมมาตรและวางตัวสมดุลอยู่ในแนวระหว่างด้วยเชือกเบา 4 เส้น ดังรูป ถ้าเชือกแต่ละเส้นยาว 50 เซนติเมตร แรงตึงในเชือกแต่ละเส้นมีค่าเท่าใด

2.0 N

2.5 N

3.3 N

5.0 N

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์