ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง 3

บันไดหนัก 50 กิโลกรัม ยาว 10 เมตร วางพิงกำแพงเกลี้ยงและพื้นราบขรุขระโดยปลายล่างห่างจากกำแพง 8 เมตร ปรากฏว่าบันไดพอดีจะไถล

1. จงหาแรงปฏิกิริยาที่กำแพง

333.33 นิวตัน

300 นิวตัน

555.56 นิวตัน

666.67 นิวตัน

2. จงหาแรงปฏิกิริยาที่พื้น
200 นิวตัน

300 นิวตัน

400 นิวตัน

500 นิวตัน

3. สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างบันไดกับพื้น
0.33

0.50

0.67

0.75

4.บานพับ A และ B ยึดหน้าต่างหนัก 300 นิวตัน บานพับ A รับน้ำหนักหน้าต่าง 2/3 ของน้ำหนักทั้งหมด จงหาขนาดของแรงที่บานพับ A กระทำต่อหน้าต่าง ถ้าความกว้างของหน้าต่าง 0.8 เมตร และบานพับทั้งสองห่างกัน 1.0 เมตร

182.4 นิวตัน

233.2 นิวตัน

296.6 นิวตัน

344.8 นิวตัน

5.จากข้อ 4 จงหาขนาดของแรงที่บานพับ B

156.2 นิวตัน

192.4 นิวตัน

240.6 นิวตัน

266.6 นิวตัน

6. กล่องสี่เหลี่ยมกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร หนัก 10 กิโลกรัม วางบนพื้นทีมี ส.ป.ส. ของความเสียดทาน 0.4 จะต้องออกแรงผลักในแนวขนานกับพื้นขนาด 30 นิวตัน สูงจากพื้นเท่าไร กล่องจึงจะเริ่มล้ม

1.0 เมตร

1.2 เมตร

1.5 เมตร

1.7 เมตร

 

7. จากข้อ 6 ถ้าออกแรง 60 นิวตัน กระทำแทน แนวแรงจะสูงจากพื้นได้มากที่สุดกี่เมตรกล่องจึงยังไม่ล้ม

1.17

1.24

1.48

1.56

8.ถ้าใช้แรง F ในแนวระดับกระทำต่อกล่องสูงกว่า h กล่องจะล้มลงก่อนลื่นไถล แต่ถ้าต่ำกว่า h กล่องจะลื่นไถลก่อนล้ม แต่ถ้าทำในระดับ h พอดี กล่องจะเริ่มลื่นไถลพร้อมกันกับล้ม จงหาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้น

a/h

a/2h

b/h

b/2h

9.นำกล่องสม่ำเสมอหนัก 20 นิวตัน วางบนพื้นเอียง ซึ่งสามารถปรับมุมเอียงกับแนวระดับได้ดังรูป ถ้าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้นเป็น 0.4 ถ้าปรับมุม q เพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ จะพบว่า

กล่องล้มลงก่อนลื่นไถล

กล่องลื่นไถลก่อนล้มลง

กล่องเริ่มล้มลง พร้อมกับลื่นไถล

กล่องสมดุลตลอดเวลา

10. ไขควงด้ามโตกลมมีรัศมี 2ซม. ถ้าออกแรงหมุนที่ด้าน 40 นิวตัน จะเกิดแรงดันที่ปากกี่นิวตัน ถ้าประสิทธิภาพของไขควงนี้เป็น 90%
64

72

120

144

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์