1. เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลสัมบูรณ์ จุดหมุนที่ใช้ในการคิดค่าโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุจะเป็นอย่างไร
อยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ

อยู่ที่ปลายใดปลายหนึ่งของวัตถุ

เป็นจุดที่มีแรงไม่ทราบค่าผ่านหลายแรง

อยู่ที่ไหนก็ได้

2. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแต่ไม่หมุนในการพิจารณาเรื่องโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุจะต้องพิจารณาจุดหมุนอยู่ที่ใด
อยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ

อยู่ที่ปลายใดปลายหนึ่งของวัตถุ

เป็นจุดที่มีแรงไม่ทราบค่าผ่านหลายแรง

อยู่ที่ไหนก็ได้

3. ลูกบิลเลียดในแต่ละรูปวางนิ่งอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ กัน จงหาว่าลูกบิลเลียดสมดุลแบบใด

(ก) เสถียร (ข) ไม่เสถียร (ค) สะเทิน

(ก) เสถียร (ข) สะเทิน (ค) ไม่เสถียร

(ก) ไม่เสถียร (ข) เสถียร (ค) สะเทิน

(ก) สะเทิน (ข) เสถียร (ค) ไม่เสถียร

4.จากรูป ต้องการดึงล้อทรงกระบอกขึ้นชั้นบนโดยใช้แรงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ควรใช้แรงดึงในแนวใด

(1)

(2)

(3)

(4)

5.จากรูปคานเบามีก้อนน้ำหนัก W1 และ W2 วางบนคานและคานวางตัวอยู่ในแนวระดับได้ แสดงว่า

W1L1 = W2L2

W1L2 = W2L1

W1/L1 = W2/L2

W1 < W2

6. คานตรงสม่ำเสมอ AB วางบนคมมีด ตรงจุดกึ่งกลางคานพอดี คานอยู่ในสภาพสมดุล เมื่อมีแรงกระทำดังรูป สมการใดต่อไปนี้ถูกต้อง

R = P + Q

2R = P + Q

4R = P + 2Q

8R = 2P + Q

 

7. คานสม่ำเสมอหนัก 40 นิวตัน จงหาค่าน้ำหนัก W ที่มากที่สุดที่ทำให้คานยังคงวางตัวในแนวระดับได้

40 นิวตัน

60 นิวตัน

80 นิวตัน

100 นิวตัน

8.คานสม่ำเสมอ AB ยาว 4 เมตร มีมวล 60 กิโลกรัม วางพาดอยู่บนเสา A และเสา C ซึ่งอยู่ห่างกัน 3 เมตร ชายคนหนึ่งมีมวล 75 กิโลกรัม เดินจาก A ไป B ดังรูป จงหาว่าเขาจะเดินได้ไกลจาก A มากที่สุดเท่าไร คานจึงคงสภาพสมดุลอยู่ได้

3.2 เมตร

3.4 เมตร

3.6 เมตร

3.8 เมตร

9.คานสม่ำเสมอหนัก 100 นิวตัน ยาว 4 เมตร วางอยู่บนเสา A, B ดังรูป อยากทราบว่าจะต้องวางมวล 20 ก.ก. ห่างจากปลายคานด้านใดด้านหนึ่งเป็นระยะทางเท่าไร คานจึงเริ่มกระดก (ในหน่วยเมตร)

0.3

0.4

0.5

0.6

10. บันไดขนาดสม่ำเสมอ AB และ AC หนักอันละ W วางตั้งอยู่บนพื้นราบเกลี้ยงดังรูป โดยมีเชือก xy ผูกที่บันไดทั้งสองที่ x และ y โดย x และ y อยู่ที่กึ่งกลางด้าน AB และ AC ตามลำดับ จงหาความตึงในเส้นเชือก xy

Wcotq

Wtanq

Wsinq

Wcosq

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์