1. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
แรงเสียดทานจลน์จะน้อยกว่าหรือเท่ากับแรงเสียดทานสถิตเสมอ

ขนาดของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของผิวสัมผัส        

ถ้าแรงฉุดในแนวราบน้อยกว่าแรงเสียดทานสูงสุดวัตถุจะสมดุล

ขณะวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งจะมีแรงเสียดทานจลน์

2. วางวัตถุบนพื้นขรุขระ ถ้าพื้นที่ค่อย ๆ เอียงเพิ่มขึ้น ปริมาณใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แรงกดของวัตถุต่อพื้น

แรงเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้น

แรงย่อยตามแนวขนานกับพื้นเอียงของน้ำหนักวัตถุ

สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานพื้นกับวัตถุ

3. เมื่อวางวัตถุบนพื้นเอียงซึ่งปรบค่ามุมระหว่างพื้นเอียงกับแนวระดับได้ ปรากฏว่าเมื่อมุมของพื้นเอียงมีค่า 37o วัตถุจะเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่ แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นเอียงมีค่าเท่าไร
0.25

0.50

0.75

0.90

4. เมื่อนำวัตถุหนึ่งไปวางบนพื้นเอียงซึ่งทำมุม 53o กับแนวระดับ ปรากฏว่าวัตถุเริ่มไถลลง แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างวัตถุกับพื้นเอียงมีค่าเท่าไร
0.50

0.75

1.00

1.33

5.มวล 10 กิโลกรัม วางนิ่งบนพื้น เริ่มไถลลงเมื่อปรับพื้นให้เอียงทำมุม 37o กับแนวระดับ จงหาแรงตึงขึ้นในแนวขนานพื้นเอียงที่น้อยที่สุดซึ่งทำให้มวลนี้อยู่นิ่งได้เมื่อพื้นเอียงทำมุม 53o กับแนวระดับ (ในหน่วยนิวตัน)

35

60

80

100

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลที่สมบูรณ์ เมื่อแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์

2. ถ้าแรงสามแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุสมดุลที่สมบูรณ์ แนวแรงทั้งสามย่อมพบกันที่จุด ๆ หนึ่งเท่านั้น

3. ถ้าแรงลัพธ์กระทำผ่านจุดหมุน วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

คำตอบคือ

ข้อ ก เท่านั้น

ข้อ ข เท่านั้น

ข้อ ค เท่านั้น

ทุกข้อ

 

7. จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุจะต้องมีสมบัติอย่างไร

อยู่ภายในเนื้อวัตถุเสมอ

อยู่ที่เดียวกับจุดศูนย์กลางมวลเสมอ

อาจอยู่ภายนอกวัตถุก็ได้

อยู่ที่เดียวกับจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิต

8.ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจุด C.G และ C.M.

จุด C.G. เป็นจุดซึ่งเสมือนรวมมวลของวัตถุทั้งก้อน

จุด C.M. ของลูกปิงปองอยู่ภายในเนื้อของวัตถุ

จุด C.M. ของแผ่นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอยู่ที่จุดตัดของเส้นทแยงมุม

จุด C.M. และ C.G. ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันเสมอไป

9.จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. จุดศูนย์กลางมวลเป็นจุดซึ่งเสมือนเป็นจุดรวมมวลของวัตถุ

ข. จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ เป็นจุดซึ่งเสมือนเป็นจุดรวมน้ำหนักของวัตถุ

ค. จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วงจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเสมอ

ง. จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุหนึ่ง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุจะคงที่เสมอข้อความที่กล่าวถูกต้องคือ

ก และ ข

ค และ ง

ก, ข และ ค

ถูกทุกข้อ

10. เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลสัมบูรณ์ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
แรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุต้องเท่ากับศูนย์

ผลรวมของโมเมนต์ของแรงต้องเท่ากับศูนย์

วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวและไม่เกิดการหมุน

ถูกทั้งข้อ 1 , 2 และ 3

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์