คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.วัตถุ A และ B มีมวล 2 กิโลกรัม และ 2.5 กิโลกรัม ตามลำดับ วางนิ่งอยู่บนพื้นเอียงลื่นดังรูป จงหาค่ามุม q เมื่อรอกปราศจากแรงเสียดทาน

sin -1 0.4

cos-1 0.4        

sin-1 0.5

cos-1 0.5

2.กล่องสี่เหลี่ยมหนัก W วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม q กับแนวระดับออกแรง F ดันกล่องนี้ในแนวระดับดังรูป จงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่พื้นเอียงกระทำต่อกล่อง

Wcosq

W

Wcosq + Fsinq

(W+F)cosq

3.วัตถุก้อนหนึ่งหนัก W ถูกดันด้วยแรง F ทำมุม q กับแนวระดับดังรูป แรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่าใด

W

W+Fsinq

W-Fsinq

W+Fcosq

4. แท่งไม้สี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งมีมวล 4 กิโลกรัม วางบนพื้นเอียงทำมุม 37o กับแนวระดับ ถ้าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผิวของแท่งไม้กับพื้นเอียงเท่ากับ 0.4 จงหาแรงน้อยที่สุดที่จะดึงแท่งไม้นี้ขึ้นไปตามพื้นเอียง
24.0

36.8

48.6

56.2

5.วัตถุอันหนึ่งหนัก W ถูกลากด้วยแรง F ซึ่งทำมุม 30o กับแนวราบดังรูป แรงปฏิกิริยาจากพื้นที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าไร

W

W - F/2

W + F/2

W - F

6. วัตถุ m = 10 ก.ก. วางอยู่บนพื้นเอียงที่ไม่มีความเสียดทาน พื้นเอียงทำมุม 30o กับแนวระดับ จงหา F ที่กดวัตถุในทิศตั้งฉากกับพื้นเอียงที่ทำให้วัตถุสมดุลอยู่บนพื้นเอียงได้ (ในหน่วยนิวตัน)

50

100

1000

ทำไม่ได้

7. ถ้าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตระหว่างน้ำหนัก 400 นิวตัน กับโต๊ะราบเป็น 0.25 จงหาค่า W ที่มากที่สุดซึ่งเมื่อแขวนไว้ที่จุด 0 แล้วระบบยังพอสมดุลอยู่ได้

125.0 นิวตัน

148.6 นิวตัน

173.2 นิวตัน

200.0 นิวตัน

8.วัตถุ ก. หนัก 300 นิวตัน วัตถุ ข. หนัก 200 นิวตัน สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสทุกผิว 0.2 จงหาแรงฉุดที่น้อยที่สุดที่ทำให้วัตถุ ก. เคลื่อนที่มีค่ากี่นิวตัน

80

100

120

140

9.มวล 2 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัมผูกติดกันด้วยเชือกเบา แล้วนำไปคล้องผ่านรอกตามรูป จงหาขนาดของแรง F ที่ทำให้ความตึงของเชือกเท่ากับ 10 นิวตัน สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์ระหว่างผิวสัมผัสทุกคู่เป็น 0.4

38

46

52

60

10. จากรูป เมื่อสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างมวล 2 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม เป็น 0.8 จงหาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับมวล 3 กิโลกรัม ขณะที่ระบบมีความเร็วคงที่

0.32

0.48

0.56

0.72

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์