คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.แขวนวัตถุหนัก W ไว้ที่ปลายของเชือกสองเส้น แรงตึงในเส้นเชือกจะเป็นอย่างไร
เชือกแต่ละเส้นตึง W/2

เชือกแต่ละเส้นตึง W          

ผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรงตึงเชือกทั้งสองมีขนาดเท่ากับ W

ผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรงตึงเชือกทั้งสองมีขนาดมากกว่า W

2.จากรูป m1 = 20 กิโลกรัม, m2 = 15 กิโลกรัม รอกเบาและลื่นระบบอยู่ในสภาพสมดุล มุม   q มีค่าเท่าไร

30o

37o  

45o

53o

3.จากรูป นำเชือกผูกกับก้อนน้ำหนัก W จงหาอัตราส่วนของขนาดของแรงตึงในเส้นเชือก T1 ต่อ T2

3/5

3/4

4/5

4/3

4. จงหาอัตราส่วนของแรง T1 ต่อ T2 เมื่อระบบอยู่นิ่ง

1/2

Ö3/2

2/Ö 3

2/1

5.วัตถุหนึ่งแขวนด้วยเชือกเส้นหนึ่งแล้วห้อยไว้ในแนวดิ่ง เมื่อออกแรงคงตัวขนาด 1 /Ö3 เท่าของน้ำหนักวัตถุกระทำต่อวัตถุในแนวระดับ อยากทราบว่าเชือกจะทำมุมเท่าไรกับแนวดิ่ง

60o

45o

37o

30o

6. จากรูปแสดงการสมดุลของแรงหลายแรง โดยมี T1, T2, T3 และ T4 เป็นแรงดึงเชือก และ W (50 นิวตัน) เป็นน้ำหนักถ่วง จงหาแรงดึงเชือก T4

 

25 นิวตัน

50  นิวตัน 

75 นิวตัน

100 นิวตัน  

7. ทรงกลมหนัก W วางนิ่งอยู่บนพื้นเอียง 2 อัน ซึ่งวางให้ปลายชิดกันทำมุม 60o และ 30o กับแนวระดับดังรูป ถ้า N1 และ N2 เป็นขนาดของแรงกระทำจากพื้นเอียงต่อทรงกลมทางด้าน 60o และ 30o ตามลำดับ แล้วอัตราส่วนของ N1 ต่อ N2 มีค่าเท่าไร

1/2

Ö3/3

Ö3

2

8.วัตถุมวล 5 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงลื่น ซึ่งทำมุม 30o กับแนวระดับ จงหาแรงที่น้อยที่สุดเพื่อทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลได้

12.5

25.0

37.5

50.0

9.จากข้อ 8 ถ้าแรงกระทำอยู่ในแนวระดับ แล้ววัตถุอยู่ในสภาพสมดุล แรงนั้นจะมีขนาดเท่าใด
28.9 นิวตัน

57.7 นิวตัน  

72.4 นิวตัน

86.6 นิวตัน

10. น้ำหนัก W สองอันแขวนไว้บนเชือกที่จุด C และ D เชือกไม่ยืดหยุ่น จงหาแรงตึงในเส้นเชือก CD

W l/h  

Wh/l

Wl/2h 

Wh/2l 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์